Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Den lokala cirkulära livsmedelskedjan - drivkraft för hållbar samhällsutveckling

Diarienummer
Koordinator Uppsala kommun - KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Bidrag från Vinnova 479 920 kronor
Projektets löptid april 2016 - januari 2017
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Syfte och mål

Syftet med projektet har varit att beskriva en verksamhetsmodell för att göra en lokal cirkulär livsmedelkedja till en drivkraft för hållbar samhällsutveckling. Målen för Steg 1 har varit: 1. Identifiera 4-6 nyckelområden för en stärkt lokal cirkulär livmedelskedja. Beskriva och motivera innovativ verksamhetsutveckling inom dessa områden. 2. Få igång ett samarbete mellan 15-20 aktörer som vill gå vidare i ansökan om ett pilotprojekt för en stärkt lokal cirkulär livsmedelskedja. Det första projektmålet har uppnåtts. Det andra projektmålet slutfördes inte under Steg 1.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i en verksamhetsmodell för en lokal cirkulär livsmedelskedja med fem lösningar. Huvudlösningen är att skapa Sveriges första råd för lokala livsmedelssystem (RLL). Ett RLL är ett lokalt samverkansorgan för policy- och utvecklingssamarbete längs den cirkulära livsmedelskedjan. Fyra dellösningar har ringats in inom olika delar av kedjan: 1) nya samarbetsformer - för ökad lokal produktion, 2) smart logistik - för ökad lokal distribution, 3) innovationsupphandling - för ökad lokal konsumtion och 4) växtnäringsbalans stad-land - för ökad lokal återföring.

Upplägg och genomförande

Följande parter har ingått i projektets konsortium; Uppsala kommun, SLU, HS Konsult/Hushållningssällskapet, SP Food & Bioscience och Ekologiska Lantbrukarna i Uppland. Projektet har bestått av en projektgrupp som genomfört fem arbetsmöten under maj-november 2016 och en styrgrupp som haft tre möten under augusti-december. Projektledaren har haft huvudansvar för att utvidga projektgruppen till nya aktörer vilket genomfördes genom kontakter per mejl, telefon och möten under oktober-december.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2016-00377

Statistik för sidan