Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Den lokala cirkulära livsmedelskedjan - drivkraft för hållbar samhällsutveckling

Diarienummer
Koordinator Uppsala kommun - KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Bidrag från Vinnova 479 920 kronor
Projektets löptid april 2016 - januari 2017
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet har varit att beskriva en verksamhetsmodell för att göra en lokal cirkulär livsmedelkedja till en drivkraft för hållbar samhällsutveckling. Målen för Steg 1 har varit: 1. Identifiera 4-6 nyckelområden för en stärkt lokal cirkulär livmedelskedja. Beskriva och motivera innovativ verksamhetsutveckling inom dessa områden. 2. Få igång ett samarbete mellan 15-20 aktörer som vill gå vidare i ansökan om ett pilotprojekt för en stärkt lokal cirkulär livsmedelskedja. Det första projektmålet har uppnåtts. Det andra projektmålet slutfördes inte under Steg 1.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har resulterat i en verksamhetsmodell för en lokal cirkulär livsmedelskedja med fem lösningar. Huvudlösningen är att skapa Sveriges första råd för lokala livsmedelssystem (RLL). Ett RLL är ett lokalt samverkansorgan för policy- och utvecklingssamarbete längs den cirkulära livsmedelskedjan. Fyra dellösningar har ringats in inom olika delar av kedjan: 1) nya samarbetsformer - för ökad lokal produktion, 2) smart logistik - för ökad lokal distribution, 3) innovationsupphandling - för ökad lokal konsumtion och 4) växtnäringsbalans stad-land - för ökad lokal återföring.

Upplägg och genomförande

Följande parter har ingått i projektets konsortium; Uppsala kommun, SLU, HS Konsult/Hushållningssällskapet, SP Food & Bioscience och Ekologiska Lantbrukarna i Uppland. Projektet har bestått av en projektgrupp som genomfört fem arbetsmöten under maj-november 2016 och en styrgrupp som haft tre möten under augusti-december. Projektledaren har haft huvudansvar för att utvidga projektgruppen till nya aktörer vilket genomfördes genom kontakter per mejl, telefon och möten under oktober-december.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2016-00377

Statistik för sidan