Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Delad energi är dubbel energi? Initiering av industriell symbios och samverkan för en hållbar stadsdelsutveckling

Diarienummer
Koordinator MALMÖ KOMMUN - Miljöförvaltningen
Bidrag från Vinnova 493 000 kronor
Projektets löptid maj 2014 - januari 2015
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Enligt syftet för projektet så är nu arbetet initierat att genom samverkan utveckla symbiotiska koncept i Malmös hamnområde, för en utveckling mot en mer grön och cirkulär ekonomi. Målet har varit att i aktörssamverkan identifiera insatsområden för en sådan utveckling, samt att öka antalet parter i den konstellation som ingår i projektet. I projektet ingår nu 12 parter som vill arbeta mot en cirkulär och grön ekonomi, och som ett första steg i detta utveckla samarbete kring energi och värme, samt testa nya innovativa applikationer kopplat till olika kvaliteter av spillvärme.

Långsiktiga effekter som förväntas

De 12 parter som nu utgör den nya projektkonstellationen ska arbeta för att ta tillvara på mer spillvärme genom ett smartare värmenät som på ett bättre sätt kan hantera temperaturvariationer från olika källor, och som dessutom ska kunna leverera en mer anpassad värmeprodukt utefter kundens behov. Projektet syftar även till att utreda nya applikationer för spillvärme vid olika temperaturer, där ett ex är produktion av livsmedel som kan visa vägen för en helt ny typ av industri. Detta ska utvecklas genom samverkan vilket kommer skapa nya kopplingar mellan verksamheter för vidare arbete.

Upplägg och genomförande

Under initieringsfasen har projektparterna arbetat för att kartlägga vilka flöden som finns kopplade till en viss verksamhet samt vilka behov som finns hos aktörer i hamnområdet att samverka kring m a p resurseffektivitet. Genom nätverksträffar, workshops och möten har vi gemensamt kommit fram till att energi och värme är det område där flest ser störst behov, och samtidigt en stor potential att utveckla vidare. Fokus har varit att utforma aktiviteter som både gynnar områdets övergripande målsättningar, och samtidigt ger ett stort mervärde för varje ingående parts verksamhet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2014-00691

Statistik för sidan