DECODE - Community Design for Conflicting Desires

Diarienummer 2016-03724
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - KTH ABE skolan
Bidrag från Vinnova 17 521 000 kronor
Projektets löptid januari 2017 - februari 2019
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 3 implementering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 3 Följdinvestering 2016 (höst)

Syfte och mål

Sverige står inför den svåra utmaningen att dubblera bostadsbyggnadsvolymen fram till 2025. Decode möter utmaningen genom att utveckla vägledande tjänster inom ramen för stadsbyggandets processtyrning. Syftet är att skapa en plattform för hållbar stadsutveckling genom en inkluderande och effektiv stadsbyggnadsprocess. Decodes främsta bidrag handlar om att underlätta samverkan för att bidra till en maktfördelning som hanterar motstridiga intressen och att bygga konstruktivt nytänkande tillsammans.

Förväntade effekter och resultat

Decodes arbeten ska leda till följande: PROCESSTYRNING : Nya former för hur stadsbyggandet kan drivas systematiskt genom samverkan på tvärs över organisationer med hänsyn till lokala förutsättningar för städer och mindre orter INKLUDERING : Delaktighet som demokratiskt verktyg för att tillvarata medborgares och lokala aktörers intressen KOSTNADER :Effektiv och kvalitativ vägledning, kortare ledtider och minskade kostnader HÅLLBARHET : Konstruktiva processer och metoder för att uppnå hållbarhetsmål

Planerat upplägg och genomförande

De tjänster som ska utvecklas av Decodes unika sammansättning av forskare och specialister är designade för att nyttiggöras: 1. inom ramen för Citylab Action ett nationellt forum för kunskapsdelning inom hållbar stadsutveckling, och 2. fritt av kommuner, byggherrar, fastighetsbolag m.fl. med olika förutsättningar. Innovationshöjden ligger i att Decode utgår från varje projekts lokala förutsättningar, för att undvika standardlösningar och för att säkerställa en hållbar utveckling.

Externa länkar

Decode presenteras utförligt på hemsidan, med bland annat en film och samtliga rapporter och publikationer. Citylab Action en hållbarhetsplattform som Decode är med och utvecklar presenteras på hemsidan

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.