Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

DECODE - Community Design for Conflicting Desires

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - KTH ABE skolan
Bidrag från Vinnova 17 454 296 kronor
Projektets löptid januari 2017 - februari 2019
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 3 implementering

Syfte och mål

Decodes samhällsutmaning handlar om hur en demokratisk och konstruktiv stadsutvecklingsprocess kan utformas där aktörer med olika kompetenser, intressen och tidsperspektiv deltar. Målet är att ge vägledning för att skapa en inkluderande arbetsprocess, med hänsyn till lokala förutsättningar och globala hållbara samhällsutmaningar. Decode har uppfyllt följande resultatmål: 1. Guide med matris för hållbarhetsstyrning 2. Sociala indikatorer med bedömningskriterier 3. Basutbildning inom hållbarhetsstyrning 4. Kommunikationsplan 5. Internationaliseringsplan

Resultat och förväntade effekter

Decodes två centrala bidrag - främst inom fältet social hållbar stadsutveckling - utgörs av: EN MODELL FÖR PROCESSTYRNING vars olika delar - organisation, samverkan, delaktighet - syftar till att stödja styrningen av stadsbygdsrelaterade utvecklings- och arbetsprocesser som möjliggör nya angreppsätt och lösningar på samhällsutmaningen. CITYLAB - GUIDE MED CERTIFIERING som dels ska stödja lokala utmaningar och dels nå ut brett i samhället. Citylab lanserades 2018. Masthuggskajen i Göteborg är det första stadsutvecklingsprojektet att tilldelas en Citylab-certifiering.

Upplägg och genomförande

Utvecklingsarbetet som lett fram till Citylab har drivits under ledning av Sweden Green Building Council. Decode har varit delaktig sedan 2013. Under utvecklingsarbetet har tusentals personer involverats via statliga verk, kommuner, byggaktörer, fastighetsägare, konsulter, arkitekter, forskare, m.fl. Projektet har omfattat olika delprojekt, bl.a. betatester av guiden, utvärderingar av internationella certifieringssystem för stadsdelar och workshops med ett tjugotal kommuner, och en kontinuerlig dialog med ledande expertis inom hållbar stadsutveckling.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-03724

Statistik för sidan