Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

DDS Energieffektiv vård - Förstudie

Diarienummer
Koordinator Stockholms läns landsting - Landstingsstyrelsens förvaltning
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - maj 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Förstudiens syfte var att utvärdera genomförbarhet och förbereda start av ett demonstrationsprojekt för att genom digitalisering uppnå en energieffektivare vård. De uppsatta målen har uppfyllts: övergripande förståelse för parternas nyttor, motivationsfaktorer och utmaningar för att uppnå energieffektiv vård. Kunskap om tekniska förutsättningar för att digitalt mäta och analysera energianvändning inom sjukhuset. Tillräcklig kunskap för att starta ett projekt. Ett innovationsprojekt bedöms som genomförbart att starta med.

Långsiktiga effekter som förväntas

Förväntade och levererade resultat är: Intressent-nytto analys Nulägeskartläggning av tillgänglig information och informationskällor avseende byggnadens och verksamhetens energianvändning Förslag till övergripande arkitektur för implementation av teknisk lösning Mål för innovationsprojektet Förslag till plan för genomförande av innovationsprojektet Under förstudien har även finansiering från ViableCities av ett innovationsprojekt beviljats där även Ericsson och Telia tillkommit som partners.

Upplägg och genomförande

För att kartlägga behov och förutsättningar identifierades ett antal kärnfrågor och vilka intressenter som borde intervjuas. Intervjuer genomfördes med nyckelpersoner inom Locum och Danderyds sjukhus angående utmaningar relaterade till energianvändning inom fastighetsdrift, användning av medicinsk utrustning samt krav på inomhusmiljö. Befintliga datakällor för fastighetsdrift och vårdverksamhet samt behov av typer av tilläggsmätningar har identifierats. Utgående från detta har en mål, plan och övergripande lösningsförslag för ett innovationsprojekt tagits fram.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 november 2017

Diarienummer 2017-05211

Statistik för sidan