Datadriven policyutveckling

Diarienummer 2017-04459
Koordinator Research Institutes of Sweden - RISE VIKTORIA AB - Göteborg
Bidrag från Vinnova 1 200 000 kronor
Projektets löptid september 2017 - maj 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden

Syfte och mål

I och runt trafiksystemet i Sverige genereras stora mängder data och information, från en mångfald av källor, som idag inte utnyttjas. På trafikverket ser man en potential att använda detta ekosystem av data för planering, underhåll, trafikledning, uppföljning och strategiarbete. Detta projektet utvecklar nya metoder för att samla in och analysera data, simulera/utforska policyalternativ, använda molninfrastruktur och integrera datatjänster och verktyg, och involvera intressenter i policyarbetet.

Förväntade effekter och resultat

Projektet utgår från områden där ny teknik har möjlighet att främja utveckling i linje med de trafikpolitiska målen för Sverige men där nuvarande policy behöver utvecklas för att realisera den nya tekniken. Idén med projektet är att använda konkret metodutveckling - kopplade till persontransporter, godstrafik eller yrkestrafik i staden - också ta ett första steg för att beskriva hur trafikmyndigheter på en generell nivå kan samordna och experimentera med datadriven policyutveckling.

Planerat upplägg och genomförande

Arbetet bedrivs i huvudsak med fallstudieorienterade workshops. Förutom direkt kunskapsöverföring under arbetet kommer lärdomar för varje enskilt fall att sammanställas tillsammans med generella behovsbilder och möjligheter. Under projektet kommer metoder tas fram och provas för att: samla in data analysera data, simulera/utforska policyalternativ använda molninfrastruktur och integrera datatjänster och verktyg, och involvera intressenter i policyarbetet (insamling, analys, simulering/utforskning och uppföljning).

Externa länkar

RISE Viktoria project site

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.