Dansarkiv och digital delaktighet

Diarienummer 2016-03423
Koordinator Göteborgs Universitet - Institutionen för kulturvetenskaper
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - april 2018
Status Beslutat
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta
Ansökningsomgång Nationell individrörlighet för innovation

Syfte och mål

Syftet med samverkansprojektet Dansarkiv och digital delaktighet är att genom personalmobilitet skapa en ny möjlighet att synliggöra marginaliserad dans och därmed bidra till samhällelig mångfald. Målet är att, genom delaktighetsforskning, bidra till skapandet av innovativa digitala lösningar för hur dans och marginaliserade dansgrupperingar kan bli mera representerade i och genom arkiv.

Förväntade effekter och resultat

Genom väl förankrade delaktighetsprocesser skapar projektet underlag för innovativa digitala lösningar på gestaltande av rumslighet, multisensoriska upplevelser och mångfald i relation till marginaliserade dansgrupperingars material och historia. Arkivet blir en avgörande plats för meningsskapande, identitetsformulering och kunskapsproduktion för dansutövare, forskare, praktiker inom museum och arkiv, och allmänheten.

Planerat upplägg och genomförande

Genom att Dansarkiv och digital delaktighet bygger på upparbetat förtroende, god förankring och tillräckligt med tid har dess innovativa digitala lösningar potential att bli realiserbara och hållbara inom ett fält med små resurser och heterogena grupperingar. En forskare från Göteborgs universitet samarbetar med stadens dansgemenskaper, med en arkivinstitution och med ett internationellt fält där digital teknik kombineras med delaktighetsperspektiv och reflexiva processer.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.