Cirkulära värdeflöden

Diarienummer 2018-03729
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Energi och Cirkulär ekonomi
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - juni 2019
Status Pågående
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi
Ansökningsomgång Cirkulär och biobaserad ekonomi

Syfte och mål

Projektet syftar till att möta samhällets behov av att ta till vara alla typer av resurser bättre för att skapa en mer hållbar industriell utveckling. Detta ska ske genom att ge förutsättningar för en produktion och konsumtion som är mer resurseffektiv, mindre miljöbelastande och samtidigt stärker företagens internationella konkurrenskraft. Målet är att finna industriella värdeflöden som har potential att utvecklas till att bli cirkulära. Arbetet utgår från tidigare VINNOVA-projekterfarenheter som vi nu ska sprida, se www.cirkularitet.se.

Förväntade effekter och resultat

Efter ett lyckat projekt har cirkulära modeller fått acceptans hos parterna, intresse och nytta har skapats så att fler partner vill delta. Produkter är i högre grad designade för användning i produkt/tjänstesystem med ökat produktutnyttjande och livslängd. Industrin har ökat sin cirkulära affär och konkurrenskraft. Avfallsmängder och klimatpåverkan från industrin minskar. Svensk industri inspirerar andra, även inom jämställdhetsaspekter. På längre sikt är både synsätt och praxis ändrat i industrin på så sätt att cirkulära lösningar är en naturlig del i erbjudanden.

Planerat upplägg och genomförande

Förstudien bedrivs i tre arbetspaket: 1 Att justera befintliga metoder och verktyg för tillverkande företag. Att genom omvärldsanalys identifiera värdeflöden med stor potential för cirkulär ekonomi inom svensk verkstadsindustri. 2 Genomförande av företagsanalyser och workshoppar med företagsparter. Rapporter visar på varje företags möjligheter till ökad cirkularitet, samt rekommendationer inför ett nästa steg. 3 Sammanfattning av resultat och ansökan om ett nästa steg, med fokus på uppskalning. Resultatspridning sker bl.a. via www.cirkularitet.se.

Externa länkar

Hemsida för projekt Cirkulära möbelflöden som planeras att byggas ut kopplat till detta projekt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.