Cirkulära produktflöden i byggsektorn - återbruk av byggmaterial i industriell skala

Diarienummer
Koordinator IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB - IVL Svenska MIijöinstitutet Stockholm
Bidrag från Vinnova 5 604 000 kronor
Projektets löptid maj 2017 - september 2019
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt

Syfte och mål

Projektet syftar till att ska skapa förutsättningar för cirkulära produktflöden i industriell skala vid byggande och rivning. Fokus är på återanvändning av fasta byggmaterial vid lokalanpassningar för kontor, handel och service. Projektets mål inkluderar utveckling av: - Digital plattform som samverkansnav och marknadsplats för återanvända byggprodukter och cirkulära tjänster - Nya arbetsmetoder och affärsmodeller som stödjer återanvändning, inklusive IT-baserat inventeringsverktyg - Branschgemensamma kvalitetskriterier - Utvärderade referensprojekt

Förväntade effekter och resultat

Cirkulära produktflöden innebär minskade avfallsmängder och minskade klimatutsläpp då nytillverkning ersätts av återanvändning och cirkulära tjänster. Detta ger en stärkt marknad för tjänster inom design, demontering, logistik, underhåll, renovering, rekonditionering och återförsäljning. I en vidareutveckling kan antalet produkter och tillämpningar utökas inom hela bygg- och fastighetssektorn, och utgöra ett reellt bidrag till utvecklingen av hållbara och attraktiva städer.

Planerat upplägg och genomförande

Nya affärsmodeller och arbetssätt kommer att utvecklas och utvärderas i kontorslokaler ägda och förvaltade av Vasakronan AB och Fabege AB. Åtta produktgrupper utgör bas för utvecklingen. För att nå storskalig återanvändning av byggmaterial krävs processinnovation med samverkan mellan involverade aktörer. Stor tonvikt läggs därför på samverkan vid utveckling av projektets lösningar. Den digitala plattform som utvecklas inom projektet ska fungera som nav för samverkan och kunskapsutbyte, likväl som en samlad marknadsplats för återanvända produkter och cirkulära tjänster.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.