Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Cirkulär ekonomi - verktyg för verkställande

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Institutionen för Maskinkonstruktion/Integrerad produktutveckling
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2016 - augusti 2017
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har varit en förstudie med slutmål att utveckla ett verktyg för att identifiera barriärer/definiera handlingsplan för verkställande av cirkulär ekonomi, dvs stöd för företag att ställa om mot en cirkulär ekonomi. Analys och syntes av deltagande företag har skett tillfredsställande med omfattande resultatrapportering. Vidare har förstudien tagit viktiga steg i en verktygsutveckling med en konceptuell modell för analys och förändringsledning samtidigt som företagsstudierna och omvärldsanalys snarare pekar på ett behov som inte möts med ett nytt verktyg.

Långsiktiga effekter som förväntas

Studien resulterade i genomgripande analyser av tre företag där de för de större företagen också genomfördes examensarbeten inom ämnet med omfattande rapportering av deras förutsättningar. En ökad medvetenhet kring modellen cirkulär ekonomi, mycket låg i initiala skedet av studien, har skapats tillsammans med identifierade förutsättningar/bristande förutsättningar för en omställning mot cirkulär ekonomi. Analysen pekar på andra behov än verktyg och en kommersialisering av verktyg anses inte möjlig/lämplig.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes i samarbete med tre företag och inkluderade state-of-art-studier och genomlysning av behov och möjligheter för vidare deltagande, detta också hos andra företag. I partnerföretagen genomfördes intervjuer, återkoppling på analyser gavs och dialog om möjliga fortsättningar diskuterades. Resultaten har sammanfattats i PPT-material samt presenterats på en akademisk konferens (IPSS 2017). Analyser och slutsatser finns vidare i två examensarbeten som utfördes inom projektets ramar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2016-00423

Statistik för sidan