Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Centropy AB

Diarienummer
Koordinator Centropy AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid mars 2019 - oktober 2019
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Inom projektet har ett flertal prototyper utvecklats och testats i samarbete med en ledande svensk industri. Dessa försök uppvisade god termisk prestanda för kyltekniken samtidigt som den något överraskande uppvisade möjligheter till energi och kostnadsbesparingar genom minskad fläktkapacitet. Denna egenskap ledde till att teknikens möjliga användningsområden är bredare än vad som antogs initialt. Ett flertal kund och branschorganisationer har träffats och två nya projekt har inletts för att höja tekniken mot TRL 6.

Långsiktiga effekter som förväntas

De tekniska resultaten som uppnåtts under projektets gång har varit värdefulla för att dels validera teknikens funktion i praktiken samt för att skapa intresse hos olika branschorganisationer. Utan dessa resultat och de möten som möjliggjorts av projektet skulle de två nystartade projekten (inriktning mot datacenter resp. flygelektronik) sannolikt inte ha initierats. Vidare har en patentansökan lämnats in samt ett studentprojekt utförts. Studentprojektet utnyttjade de tekniska resultaten för att identifiera relevanta marknadssegment och utforma affärsmodeller.

Upplägg och genomförande

Projektet var uppdelat i tre arbetspaket som utförts parallellt. Arbetspaketet ”Patentansökan” färdigställdes tidigt i projektet och har sedan dess varit vilande i väntan på respons från PRV. De två övriga arbetspaketen ”Experimentell validering” och ”Marknadsvalidering” har löpt parallellt genom hela projektet där det förstnämnda hade högst intensitet under projektets första del och där det sistnämnda varit intensivare i projektets senare del.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 13 mars 2019

Diarienummer 2019-00679

Statistik för sidan