Captron, Shadow accounting

Diarienummer 2017-04386
Koordinator LIMINA AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - maj 2019
Status Pågående
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2017
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - hösten 2017

Syfte och mål

Limina erbjuder idag fondbolag en fullt automatiserad produkt för portföljhantering, med tillvalsmoduler för riskmätning och orderläggning. De flesta fonder använder sig av en s.k. fondadministratör för att sköta bokföring, värdering av fonden m.m. Limina ämnar utveckla en ny modul, kallad Shadow Accounting, som ett tillägg till företagets befintliga produkt, vilket hjälper till att automatiskt verifiera fondadministratörens arbete.

Förväntade effekter och resultat

Shadow accounting-modulen kommer signifikant underlätta fondernas regelefterlevnad och effektivisera det interna arbetet. Detta kommer på sikt leda till högre kvalitet och sänkta kostnader hos de enskilda kunderna och på sikt också hjälpa till att driva på den trenden i branschen som stort.

Planerat upplägg och genomförande

Projektets utveckling delas in i fyra primära faser: förstudie, design (produkt inkl. användargränssnitt och teknisk lösning), implementation och testning. Angreppssättet ovan är väl beprövat av teamet i tidigare projekt och vi har utvecklat flera interna “best practice”-lösningar för olika delproblem. Mycket vikt läggs på testning, för att säkerställa hög kvalitet i denna affärs-känsliga modul.

Externa länkar

www.limina.com

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.