Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Biprodukter från sjömatsindustrin: lösningar för recirkulering tillbaks till livsmedelskedjan

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Biology and Biological Engineering -Food and Nutrition Science
Bidrag från Vinnova 800 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning Cirkulär ekonomi

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets syfte var att öka användandet av fiskbiprodukter till livsmedelsproduktion, något som idag begränsas bla. av att hemoglobinet (Hb) i fiskens blod skapar härskning av biprodukterna. Specifika tekniska mål var att: (i) inventera nuvarande lagringsrutiner för fiskbiprodukter, och mäta Hb-halterna i dessa, (ii) utarbeta tekniska lösningar vilka specifikt avlägsnar eller inaktiverar Hb, (iii) utvärdera hur identifierade lösningar kan implementeras i industrin och (iv), utarbeta enklare affärsmodeller för återföring av fiskbiprodukter till livsmedelskedjan.

Långsiktiga effekter som förväntas

Analyser av Hb i sillbiprodukter visade höga halter och att endast 10-18% Hb kunde sköljas bort. Lösningar med specifika antioxidanter i 0.9% NaCl utvecklades för att doppa biprodukterna i före kyllagring eller för att inkubera dem i under själva lagringen. Reduktionen av härskning var slående; hållbarheten gick från <1 dag till>12 dagar! Industrin identifierade märkning och kostnad för antioxidanterna som kritiska. Affärsmodeller visade dock att en vinst på 1,8-100 milj kr per år kan bli verklighet om ryggbenen från 10 000 ton sill förädlas till färs eller proteinisolat.

Upplägg och genomförande

Projektet innefattade fyra arbetspaket (WP´s) vilka alla knöt samman industri och akademi. WP1 kartlade hanteringsrutiner för fiskbiprodukter hos olika företag, och WP2 analyserade innehåll och distribution av Hb hos sillbiprodukter, samt utvärderade lösningar för att avlägsna Hb och tillföra antioxidanter. I WP3 hölls en industriworkshop för att diskutera industriell implementering av de nya antioxidantlösningarna, och i WP4 utarbetades enkla affärsmodeller för nya värdekedjor där biprodukter blir livsmedel istället för foder. Upplägget fungerade mycket bra.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 29 september 2017

Diarienummer 2017-03155

Statistik för sidan