BioLi2.0 - Från lignin till biobaserade drivmedel och kemikalier

Diarienummer 2016-03330
Koordinator RISE INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 18 395 000 kronor
Projektets löptid augusti 2016 - mars 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation

Syfte och mål

BioLi2.0s mål är att utveckla de teknologier som har valts för att etablera ligninvärdekedjor från lignin till bränslen, bulk- och specialkemikalier samt att integrera dessa värdekedjor med existerande svensk industri. Utvecklingen sker från dagens teknikmognadsnivå, (Technology Readiness Level, TRL), på minst 3 till TRL 4-7, dvs. från labbskala till pilottestning och demonstrering av prototyper i relevant industriell miljö.

Förväntade effekter och resultat

Projektets effektmål är att ha en första demonstrationsanläggning i drift i Sverige inom 5 år från start av projektet, som demonstrerar hela värdekedjan från lignin till slutprodukten bulkkemikalie eller drivmedel.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet BioLi2.0 - Från lignin till biobaserade drivmedel och kemikalier - möter utmaningen att utveckla nya bulkkemikalier och drivmedel samt högvärdiga produkter baserat på lignin som ersättning för fossila, petroleumbaserade bränslen och kemikalier. Projektet kommer att utföras av 28 partners från industri, forskningsinstitut och universitet och högskolor under en period av 2,5 år. Det är uppdelat på sex delprojekt som sammantaget täcker aspekter från råvaran lignin till produkt genom kemisk omvandling och upparbetning och tekno-ekonomiska utvärderingar.

Externa länkar

Pressrelease från BioInnovation Projektbeskrivning på Innventias hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.