Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

BioLi2.0 - Från lignin till biobaserade drivmedel och kemikalier

Diarienummer
Koordinator RISE INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 18 395 000 kronor
Projektets löptid augusti 2016 - mars 2019
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation

Syfte och mål

Syftet med BioLi2.0 har varit att från lignin utveckla biobaserade alternativ till drivmedel och kemikalier samt att integrera dessa värdekedjor med existerande svensk industri. Inom BioLi2.0 har svensk industri deltagit i utvecklingen av nya processer för framtagande av luktfritt lignin, drivmedel och finkemikalien vanillin från lignin. Processerna har validerats genom storskaliga- och pilot-tester som ökat teknologiernas TRL från 3 till 4-7. En värdekedja har dessutom utvärderats teknoekonomiskt.

Resultat och förväntade effekter

Inom BioLi2.0 har nya och förbättrade processer för framställning av luktfritt lignin samt drivmedel och finkemikalier från lignin utvecklats. Processerna har validerats genom storskaliga pilotförsök och teknologin har ökat i TRL från 3 till 4-7. Nya analysmetoder har utvecklats för att kunna förstå och karakterisera produkter längs värdekedjorna. En av värdekedjorna har även utvärderats teknoekonomiskt och carbon footprint samt resultatet presenterats i ett visualiserings-verktyg. Dessa resultat har banat väg för nya anläggningar i Sverige.

Upplägg och genomförande

BioLi2.0 har samlat kompetens inom lignin-området längs hela värdekedjan för flera produktspår indelade i olika delprojekt. Det har för projektet varit värdefullt med denna samlade kompetens som bidragit till utvecklingen av området samt ett starkt nätverk. BioLi2.0 har dessutom framgångsrikt utvecklat samverkan mellan industri, forskningsinstitut och högskolor inom lignin-området. Tillgång till pilotanläggningar så som till exempel RISE LignoDemo och slurry hydrocrackern hos RISE ETC har möjliggjort tester i pilotskala och bidragit till den ökade TRL-nivån.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-03330

Statistik för sidan