Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

BIG BRO - Beslutsstöd för rationellt underhåll och uppgradering av befintlig infrastruktur

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - SP Mechanics Research, Göteborg
Bidrag från Vinnova 1 312 400 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - augusti 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets syfte och mål var att utveckla ett nytt system/ramverk för beslutsstöd som kan användas för att kunna ta rationella och vetenskapligt grundade beslut angående underhållsåtgärder av befintlig transportinfrastruktur. Projektteamet har tagits fram ett ramverk för rationellt beslutsfattande gällande tillståndsbedömning och underhåll av broar tagits fram, där fokus har varit att utveckla strategier för hur olika beslut kan värderas och att ta fram en metodik för att stödja beslut med hjälp av sannolikhetsbaserade verktyg.

Långsiktiga effekter som förväntas

Tanken med projektet var att bidra till utvecklingen av nästa generations tillståndsbedömning och underhåll. Det inkluderar datadrivna underhållsmetoder eftersom beslutet bygger på omfattande data som erhållits genom t.ex. övervakning. Det första steget i detta, utveckling av den teoretiska modellen, har utförts, men det praktiska genomförandet är nödvändigt för att komma till de förväntade effekterna. Detta kräver att data för input till modellen samlas systematiskt.

Upplägg och genomförande

Först har en omvärldsanalys med kritisk utvärdering av befintliga koncept genomförts med inspel från alla projektpartner. Sedan en ny teoretisk beslutsmodell har utvecklats. För att illustrera hur den utvecklade beslutsmodell kan användas har det tillämpats för illustrativa fallstudier: en stål- och en betongbro som skulle stöda utvecklingen av verktyg och riktlinjer. Spridning och utnyttjande av ny kunskap har säkerställts genom flera konferens- och tidskriftsartiklar, en forskningsrapport, ett examensarbete och 2 seminarer arrangerad inom projektet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2016-03320

Statistik för sidan