Bättre folkhälsa fler personer med funktionsnedsättning i fysisk aktivitet och idrott i förening

Diarienummer 2017-04968
Koordinator SVENSKA PARASPORTFÖRBUNDET OCH SVERIGES PARALYMPISKA KOMMITTÉ - Centrala kansliet, Stockholm
Bidrag från Vinnova 829 188 kronor
Projektets löptid november 2017 - juni 2018
Status Beslutat

Syfte och mål

I en långsiktig innovationsprocess med brett deltagande av involverade samhällsaktörer, vill vi identifiera problem och utmaningar som utgör hinder för fler personer med funktionsnedsättningar att hitta vägen in i ett aktivt liv. Vi vill komma med konkreta och genomförbara förslag till lösningar. Processen kommer att genomföras inom ett antal fokusområden utifrån de problem/utmaningar som identifieras och kan handla om en tydlig fortsättning till ett aktivt liv för den enskilda individen från habiliteringens verksamhet eller hur man tar sig till och från idrottsarenan.

Förväntade effekter och resultat

- En process för samverkan mellan vårdkedjor och idrotten - En certifiering kring bemötande och kunskap till personer med FN av personal och ledare inom idrotten - Metod för utveckling av folkhälsa i målgrupperna samt de samhälleliga effekterna av det - En nationell samsyn på och checklista för tillgänglighet till och på idrottsanläggningar - En metod för förebildstänk i rekrytering av personer med FN till fysisk aktivitet och idrott - En fungerande undervisning i idrott och hälsa i skolan för personer med FN - En plan för bättre folkhälsa genom fysisk aktivitet och idrott för målgruppen.

Planerat upplägg och genomförande

Fas 1 november 31 december - Identifiera, kontakta och kontraktera aktörer - Resultat: Börjat lista önskvärda och tillgängliga aktörer i projektet Fas 2 1 januari 30 april - Intervjua nyckelaktörer - Genomföra workshops med aktörer - Kvantitativa och/eller kvalitativa undersökningar - Resultat: Översiktlig kunskap om aktörernas syn på fysisk aktivitet och idrott för personer med FN samt hur de arbetar med frågan, i egen organisation och i förhållande till andra aktörer Fas 3 1 maj 30 juni - Produktion av projektplan - Resultat: Projektplan samt fortsättningsansökan till Vinnova

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.