Bättre folkhälsa fler personer med funktionsnedsättning i fysisk aktivitet och idrott i förening

Diarienummer 2017-04968
Koordinator SVENSKA PARASPORTFÖRBUNDET OCH SVERIGES PARALYMPISKA KOMMITTÉ - Centrala kansliet, Stockholm
Bidrag från Vinnova 829 188 kronor
Projektets löptid november 2017 - juni 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med förstudien har varit att identifiera hinder och begränsningar för ett fysiskt aktivt liv och idrott för personer med funktionsnedsättning. Detta skulle göras i samverkan med aktörer på såväl statlig, landsgtings- och kommunal nivå. Målet för förstudien har uppfyllts och redovisas i rapporten som framtagits.

Resultat och förväntade effekter

En rad olika hinder har identifierats på olika nivåer av människors liv. Dessa har delats in i fyra olika områden: (1) individens förutsättningar, (2) samhällets insatser, (3) samhällets utformning och (4) individens utgångspunkter. I rapporten som skrivits ser vi till ett helhetsgrepp för hur dessa hinderna påverkar individen parallellt, något många av de deltagande respondenterna under studien visat stor uppskattning för att vi gör.

Upplägg och genomförande

För att identifiera de hinder och begränsningar som finns har vi genomfört en omfattande genomgång av tidigare forskning och rapporter, samt intervjuat 43 respondenter som representerat 28 samhällsaktörer. Dessa har gjort genom: - tre diskussionsgrupper (1: kommuner, 2: intresseorganisationer, 3: kvinnor med funktionsnedsättning) - telefonintervjuer med tio kommuner - workshops för att diskutera resultaten ytterligare med representanter från hela Sverige och olika typer av funktionsnedsättningar

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.