Bärande utomhusträ

Diarienummer 2016-05110
Koordinator Lunds universitet - Avd. för byggnadsmekanik
Bidrag från Vinnova 30 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - juni 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovationsprojekt inom BioInnovation
Ansökningsomgång Förstudie till delprojekt i ett innovationsprojekt 2016

Syfte och mål

Projektet handlar om bärande utomhusträ. Genom att använda sk kemiskt modifierat trä är tanken att kunna ersätta tryckimpregnerat virke i delar av bärande konstruktioner. Därmed fås bättre miljöprestanda (modifierat trä är giftfritt) och ökade möjligheter att visa upp träet. Syftet med denna förstudie har varit att i första hand formulera behov, önskemål, krav, möjligheter, utmaningar mm för att formulera ett större innovationsprojekt.

Resultat och förväntade effekter

Genom arbetet inom förstudien har ett sammanhang skapats, där aktörer från flera olika intressentgrupper kunnat diskutera krav och behov relaterade till utomhusträ. I samband med en workshop fördjupades kontakter med byggentreprenörer, arkitekter m fl.

Upplägg och genomförande

Arbetet har bedrivits dels i mindre grupp inom förstudien, dels i nära samverkan med övriga förstudier inom BioInnovation. I arbetet har telefonmöten och fysiska möten använts. Arbetet har gett en bred inblick i flera delprojekt vilket gjort det möjligt att skapa ett större projekt där tydliga kopplingar finns mellan delprojekten.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.