Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Bärande glas i bostadshus med volymmoduler av trä

Diarienummer
Koordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - Byggnadsteknik
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2015 - augusti 2015
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet syftar till att utveckla teknik och produkter som möjliggör mer ljusinsläpp genom lastbärande fasader i flervåningshus byggda med volymmoduler där den bärande stommen i övrigt utgörs av trä. I projektets första steg kom man genom serie workshops med deltagare från ett flertal viktiga aktörer fram till en principiell utformning av ett första bärande glas/trä element som uppfyller kraven för bärförmåga, fuktskydd, isolering, akustik, brand och eventuellt ytterligare egenskaper såsom variabel transparens eller förstärkare för mobilsignaler.

Långsiktiga effekter som förväntas

Den förväntade effekten av projektet är att kunna öka produktionen av industriellt byggda små bostäder genom innovativa sätt att använda bärande glas i modulbyggda flervåningshus i trä. Det föreslagna glas/trä elementet förväntas genom sina egenskaper kunna bidra till nya möjliga arkitektoniska uttryck för mindre bostäder såsom ökat ljusinsläpp men också nya effektiva planlösningar vilket ger mer attraktiva bostäder.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes genom en serie av tre workshops med syfte att studera olika aspekter av ökande glasandel. Workshoparna kommer att behandla områdena; arkitektur och ljusinsläpp, energi- och materialfrågor och bärande glas-trä konstruktioner. Workshoparna annonserades brett och lockade personer utanför projektkonstellationen. Genom att samla företrädare för olika kompetenser gavs nya möjligheter att tillsammans utveckla konceptlösningen vilket inte varit möjligt annars.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2014-04322

Statistik för sidan