Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Avancerad diagnostik i onkologi en test bädd för risk prediktion av prostata cancer

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Medicon Village
Bidrag från Vinnova 460 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - januari 2016
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Målet är att definiera en biomarkör signatur som basen för ett diagnostiskt test, vilket kommer att resultera i ett minska lidande för prostata cancer patienter. Aktörer från sjukvård, akademi och näringsliv nödvändiga för att implementera detta avancerade test har involverats. Vi har säkrat värdefulla patientprover för tre studier och lagt grunden för en prospektiv studie samt en hälsoekonomisk analys. Dessutom har vi genomfört en marknadsanalys vilken tydligt visar på det stora behovet samt de kommersiella möjligheterna.

Långsiktiga effekter som förväntas

Detta projekt syftade bl. a. till att utöka konstellationen av partners. Resultatet blev ett starkt, dedikerat konsortium och effekten därmed att relationerna förstärktes och att behoven hos de olika partnerna blev tydligare. Genom att planera tre retrospektiva studier har vi försäkrat att testet kommer vara validerat inom en rimlig tidsrymd. Framgång kommer i ett längre perspektiv att bana vägen för implementering av annan avancerad cancer diagnostik och förändra villkoren för cancerbehandling.

Upplägg och genomförande

Genom återkommande möten och workshop med de olika aktörerna, separat och i olika konstellationer, har behoven identifierats och arbetspaket utformats. Fem arbetspaket har preciserats vilka kommer kunna sjösättas omgående vid ett beviljande. Ansvarsområden har även definierats internt för varje part. Prof. Borrebaeck har stått för projektledning och Dr. Therése Nordström för koordinering och de dagliga kontakterna. Sammanfattningsvis har engagemanget varit stort och bemötandet entusiastiskt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2015-00322

Statistik för sidan