Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Automatiserat fältarbete inom jordbruket

Diarienummer
Koordinator Sveriges Lantbruksuniversitet - Energi och teknik
Bidrag från Vinnova 315 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - augusti 2019
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Målet med projektet är att utveckla ett litet, moduluppbyggt, elektriskt fordon som autonomt kan utföra jordbruksarbete, samt inhämta information om fältförhållanden. Detta bedöms efter steg 1, efter kontakter med kunniga inom relevanta branscher och genomförda mindre tester, fortfarande vara ett tillvägagångssätt för att uppnå flera av Agenda 2030 målen som är tekniskt möjligt och miljömässigt och ekonomiskt intressant.

Långsiktiga effekter som förväntas

Fokus har skiftats något mot ett mer utpräglat fokus på relativt små fält, t.ex. grönsaker och frukt, i ett första skede. En fysisk plattform och mjukvara för styrning har utvärderats och erfarenheterna från dessa kommer att ligga till grund för den kommande ansökan. Kontakter med nya parter har knutits inom flera områden. En ansökan kommer att skicka in till steg 2 i början av 2020, arbete med organisatoriska former och formella avtal för denna pågår.

Upplägg och genomförande

Under projektets gång har kontakter med relevanta personer knutits dels genom en workshop, dels genom direkt kontakter. Olika alternativ till lösningar har analyserats, både teoretiskt och genom praktiska tester. Detta har lett till att en bas för fortsatt arbete där en lätt, men robust, fysisk platform styrs av ett existerande styrsystem som vidareutvecklas och där ytterliggare mjukvara kan kopplas in via ROS (Robot Operating System).

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 oktober 2018

Diarienummer 2018-03391

Statistik för sidan