Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Attraktiva, innovativa bytespunkter för ökat resande. Samspel omgivande samhälle, framgångsfaktorer

Diarienummer
Koordinator Bjerkemo Konsult
Bidrag från Vinnova 315 000 kronor
Projektets löptid juni 2009 - december 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets syfte är att sammanställa och genom aktiv kunskapsspridning stärka användningen av forskningsresultat, kunskaper och innovativa arbetssätt, visa på goda exempel och framgångsfaktorer som bidrar till attraktiva bytespunkter och påtagligt ökad andel kollektivresande. Viktiga delmål är att föra samman och sprida forskningsresultat och praktiska erfarenheter att ge inspiration, innovativa och goda exempel på hur olika funktioner kan tillgodoses att identifiera behov av ytterligare kunskaps-, metod- och processkunnande.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet avser resultera i aktiv kunskaps¬spridning/-höjning genom regionala seminarier, lättillgängligt kunskapsmaterial om Attraktiva, innovativa bytes¬punkter resenärs- och funk¬tions¬be¬hov, arbetssätt och goda lösningar samt identifiering av fördjupat kun¬ska¬psbehov. Kunskapssammanställningen avser fungera som information, inspiration och handbok för arbete med resecentrum, stationer och andra bytespunkter i Sverige.

Upplägg och genomförande

Befintliga kunskaper och arbetssätt från stations- och bytespunkter, effekter, goda exempel och framgångsfaktorer i Sverige och utomlands sammanställs på ett systematiskt, överskådligt och lättläst sätt. Preliminärt sammanställs kunskaper och goda exempel inom fem huvudkluster: Resande, resmönster, resenärsgruppers behov/funktionskrav, faktorer som påverkar resandet och resval Information, vägledning, fysisk/visuell miljö/utformning, orienterbarhet Yttre funktioner, funktionskrav inkl effektivt/gent rörelsemönster, trygghet, bekvämlighet Anslutande trafiknät, lokalisering runt bytespunkten Arbetsformer, planerings- och utformningsprocess

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01295

Statistik för sidan