Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Att omsätta konsumenters praktiker till innovationer inom avfall

Diarienummer
Koordinator RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB - SP Energi och Bioekonomi, Borås
Bidrag från Vinnova 215 000 kronor
Projektets löptid september 2016 - april 2017
Status Avslutat
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet syftade till att bemöta behovet av praktiska verktyg för att införliva kunskap om konsumenters agerande i utvecklingen av innovationer inom avfall. Ett konkret mål med projektet var att ett sådant verktyg skulle tas fram och presenteras för aktörer inom avfallsområdet. Detta mål har uppfyllts, liksom projektets övergripande mål: att teorier och metoder från konsumtionsforskning översatts och implementerats vid utformningen av nämnda verktyg.

Långsiktiga effekter som förväntas

Arbetet resulterade i ett verktyg som presenterades vid ett möte med inbjudna aktörer inom avfallsbranschen. Verktyget består bl.a. av ett batteri av kontrollfrågor för att en ny lösning, eller förbättring av befintliga, skall utformas för att passa människors vardagsliv. Därtill skapades även ett stort datamaterial med uppgifter kring konsumenters rutiner, tankar och idéer kring sådant som rör hushållsavfall. Effekter av projektet kan väntas bli ett fördjupat samarbete mellan projektparterna, samt större kunskap om hur praktikperspektivet kan användas i avfallsområdet.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes genom att projektledaren arbetade cirka två dagar i veckan på en kontorsplats specifikt avsatt för ändamålet hos mottagarorganisationen. Projektledaren deltog i mottagarorganisationens arbetsrutiner (såsom arbetsmöten och seminarier) för att tillgodogöra sig generell kunskap kring de samhällsvetenskapliga metoder som används där. Mottagarorganisationen bistod med handledning och diskussioner om upplägg och genomförande av studierna samt vetenskaplig litteratur. Insamling och analys av data gjordes av projektledaren, med stöd av handledaren.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 maj 2017

Diarienummer 2016-03419

Statistik för sidan