Återvunnen betongkross i klimatneutrala konstruktioner inom transportinfrastruktur

Diarienummer 2017-02687
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB,Borås
Bidrag från Vinnova 1 621 500 kronor
Projektets löptid juni 2017 - september 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030
Ansökningsomgång 2016-05323-en

Syfte och mål

Projektet syftar till att undersöka vilken inverkan på det globala strukturella beteendet det medför att använda fraktioner av återvunnen betongkross i armerade betongkomponenter inom transportinfrastruktur. Inom projektet utförs experimentella försök både på materiell (mikro-, meso-) och strukturell (makro) nivå för att erhålla en fördjupad förståelse för de utvecklade kompositmaterialens mekaniska egenskaper.

Förväntade effekter och resultat

Projektet avser att påvisa potentialen för ansvarsfull användning av materialresurser och en innovativ produktförädling jämfört med nuvarande användningen av betongkross som ett ”återvunnit material” genom att använda återvunnen betongkross i bärande betongelement. Resultaten kan också stödja den framtida utvecklingen av relevanta standarder relaterade till återvunnet betongmaterial i bärande betongkonstruktioner.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att inledas med återvinning av betongkross från kantbalkar av en demolerad bro. Betongblandningar kommer att utvecklas med olika fraktioner av krossmaterialet vartefter betongens mekaniska egenskaper och beteende kommer att undersökas på materiell och strukturell nivå. Korrelationen mellan experimentella resultat från de olika nivåerna kommer att analyseras. Slutligen kommer miljöpåverkan av det återvunna materialet att utvärderas genom livscykelanalys. Projektet kommer utföras i ett samarbete mellan RISE, Chalmers och Thomas Concrete Group.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.