Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Användning av rest-produkter för förhindrande sulfid oxidation i reaktivt gruvavfall- en förstudie

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid september 2013 - februari 2014
Status Avslutat
Utlysning SIP Swedish Mining Innovation -Strategiska innovationsprogrammet för Gruv och Metallutvinning

Viktiga resultat som projektet gav

Förstudiens syfte var att sammanställa tillgängliga restprodukter och avfall i främst Sverige med fokus på fallande och lagrade mängder, deras kemiska, fysikaliska och tekniska egenskaper samt att diskutera logistik och ekonomi kring transport av dessa material. Resultaten har legat till grund för bedömning av vilka restprodukter som är intressanta att använda vid efterbehandling och inhibering av gruvavfall. En rapport ´Kartläggning av restprodukter för efterbehandling och inhibering av gruvavfall; funktion, tillgång och logistik´ har framställts.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultatet blev som planerat en rapport ´Kartläggning av restprodukter för efterbehandling och inhibering av gruvavfall; funktion, tillgång och logistik ´ där restprodukter identifierats och granskats, och där kritiska faktorer för specifika funktioner vid efterbehandling av gruvavfall identifierats. Rapporten kommer att publiceras på Luleå tekniska universitet under våren 2014. Projektet har lett till utarbetande av ett forskningsprojekt, och kontakter med andra inustrier har etablerats.

Upplägg och genomförande

Projektet har varit relativt tidskrävande, och inneburit personliga kontakter med företag i kombination med litteraturstudier. Projekt- och styrgrupp har bestått av personer från Luleå tekniska universitet, Dragon mining, Boliden Ecoloop, Processum och Ramböll. Ett antal personer har arbetat direkt med att kartlägga informationen och skriva rapporten. Under arbetets gång har resultaten diskuterats i projektgruppen, styrgruppen och andra industrier. Upplägget har fungerat bra och tidsplanen varit rimlig. Projektet har pågått från oktober 2013 till sista februari 2014.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2013-03283

Statistik för sidan