Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Användarvänlig och optimal lagring av förnybar energi för robust energiförsörjning av småskalig industri

Diarienummer
Koordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - SP Elektronik, Lund
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2016 - december 2016
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet och målet med projektet har varit att undersöka och ta fram affärsmodeller och tekniska lösningar för lokal produktion och lagring av förnybar energi, för en robust energiförsörjning och effektbalansering. Målet har uppfyllts genom att successivt uppnå ett antal delmål som rört exempelvis identifiering och analys av modulbaserat energisystem, planering för utveckling och nyttiggörande, intressentanalys, utkast på partneravtal, att knyta relevanta aktörer till projektet samt en omvärldsbevakning som redovisar behov och förutsättningar på en global marknad.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har skissat på tekniska lösningar hur man bygger, dimensionerar och reglerar ett förnybart energisystem med lagring och utvärderat tillgängliga verktyg för simulering av energisystem. Lösningarna kommer inte att utgå från en viss lagringsteknik eller bestämd typ av förnybar energiproduktion utan anpassas efter lokala förutsättningar. Möjliga tillämpningar för systemet har identifierats där vi redan idag kan hitta lönsamhet. Förutom att erbjuda robust energiförsörjning finns också goda förutsättningar att skapa nya affärsmöjligheter och exportmöjligheter.

Upplägg och genomförande

Projektet har arrangerat en serie workshops med alla projektpartners. Mellan träffarna har arbetet genomförts genom djupare analyser och webbmöten. Konsortiet består av hela värdekedjan inklusive ett litet energibolag, ett forskningsinstitut, slutanvändare av systemet och entreprenörer. Under projektet har även nya aktörer tillkommit som vill medverka i systemutvecklingen. Engagemanget har varit mycket stort hos samtliga deltagare för att driva frågorna framåt och bidra till resultatet, och alla är intresserade av att medverka i ett framtida samverkansprojekt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2016-00336

Statistik för sidan