Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Användande av restprodukter för förhindrande av sulfidoxidation i gruvavfall

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Bidrag från Vinnova 5 750 000 kronor
Projektets löptid augusti 2014 - juni 2018
Status Avslutat
Utlysning SIP Swedish Mining Innovation -Strategiska innovationsprogrammet för Gruv och Metallutvinning

Viktiga resultat som projektet gav

Målet för projektet var att förhindra sulfidoxidation i gruvavfall och därmed förhindra utlakning av föroreningar i form av surt metallhaltigt vatten med hjälp av restmaterial från andra industrier. Tre delprojekt har genomförts vars syfte varit 1) finna alternativt material till morän för täckning av gruvavfall 2) studera utvalda restmaterial från andra industrier för att inhibera sulfidoxidation 3) utvärdera potentialen för vittrat gråberg att upplösas vid minskning av syrehalt. Alla syften har uppfyllts inom projektets tidsram

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har resulterat i att 1) grönlutslamsegenskaper för tillverkning av tätskikt för täckning av gruvavfall är positiva, och kommer att användas vid täckning av gruvavfallsdeponier. En vägledning om hantering av grönlutslam har tagits fram. 2) minskning av sulfidoxidation i gråberg vid tillsatser av flygaska och filterkalk. Resultat tillgängligt i en licentiatuppsats och två kommande artiklar. 3) sekundära mineral i sulfidrikt gråberg upplöses delvis och stabilare mineral bildas samt är metallutlakning mindre än förväntat när tillgången på syre minskar.

Upplägg och genomförande

Projektet bestod av tre delprojekt 1) Framtagande av alternativa täckningsmaterial 2)inhibering av sulfidoxidation 3) upplösning av sekundära mineral. Projektet har styrts via styrgrupp, operativa projektgrupper samt en projektpartsgrupp (industripartners). Analys av upplägget visar att projektet var för stort, och delades därför in i mindre projektgrupper under projektets gång för att göra arbetet smidigare. Kommunikation med industripartner har fungerat tillfredställande för några av delprojekten. Fortsättning av delprojekt 1 och 2 genomförs i separata projekt

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2014-01860

Statistik för sidan