Användande av restprodukter för förhindrande av sulfidoxidation i gruvavfall

Diarienummer 2014-01860
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Bidrag från Vinnova 5 750 000 kronor
Projektets löptid augusti 2014 - juni 2018
Status Beslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för gruv och metallutvinning - STRIM
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet Gruv och Metallutvinning - våren 2014

Syfte och mål

Det främsta syftet med detta projekt är att utveckla tekniker för att förhindra sulfidoxidation i gruvavfall och därmed förbättra vattenkvaliteten under och efter gruvdrift. Specifika mål är att - Utveckla täckmaterial samt inhibering/stabiliseringsteknik ur ekonomiskt, miljömässigt och tekniskt perspektiv. - Nyttja restmaterial från gruvindustrin och annan industri i täckningar och inhibering av gruvavvfall. - Utveckla riktlinjer och system för kvalitetskontroll av täckmaterial.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas leda till utveckling av metoder, vägledning och kvalitetskontroll hur man kan använda restmaterial i täcksystem och vid inhibering/stabilisering av gruvavfall med syfte att minska sulfid oxidation. Demonstrationsanläggningar i pilotskala och fullskala ska konstrueras för långsiktig utvärdering av effektiviteten av teknikerna för behandling av gruvavfall.

Planerat upplägg och genomförande

Laboratorieförsök kommer att genomföras för att utveckla och utvärdera alternativa restmaterial för inhibering av sulfidoxidation och som täckningsmaterial. Täckmaterialen kommer att baseras på avsvavlad anrikningssand och morän, med tillsatser av restmaterial från andra industrier för att uppnå kvalitetskrav. Inhibering/stabiliseringsförsök kommer att baseras på restmaterial i kombination med sulfidrikt gråberg. En pilotanläggning och en fullskalig fältanläggning kommer att konstrueras för långsiktig monitoring och utvärdering.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.