AI-metodik för ökad effektivisering och kvalitetssäkring inom socialförsäkringssystemet

Diarienummer 2013-03129
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Skolan för datavetenskap och kommunikation
Bidrag från Vinnova 1 613 415 kronor
Projektets löptid november 2013 - juni 2016
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet syftade till att utveckla, tillämpa och sprida kunskap kring AI-teknik för ökad effektivisering och rättssäkerhet inom statsförvaltningen, med särskilt fokus på den pågående automatiseringen av beslut på Försäkringskassan. Mer specifikt avsåg projektet att dels utveckla och tillämpa logiska analysmetoder från AI för att verifiera att automatiserade myndighetsbeslut är förenliga med rättsliga krav, dels utveckla och tillämpa maskininlärningsmetoder från AI på problemet att identifiera avvikande myndighetsärenden.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har framgångsrikt utvecklat tillämpningen av AI-teknik inom myndighetsutövning, vilket resulterat i sex artiklar på vetenskapliga konferenser och i tidskrifter samt ett examensarbete. Projektet har även spritt kunskap om området för en bredare publik i form av nio populärvetenskapliga föredrag hos myndigheter samt arrangemang av två myndighetsöverskridande workshops och en konferens i samverkan med Stiftelsen för rättsinformation.

Upplägg och genomförande

Projektet bröts ned i två forskningsspår, ´Spårbarhet från rättskällor till beslut´ och ´Uppflaggning av avvikande ärenden´, som löpte parallelt genom hela projektet. Projektet upparbetade inte de beviljade forskningsmedlen i den takt som ursprungligen var planerat utan sparade medel i avvaktan på att realiserbarhetsanalysen med Försäkringskassan skulle komma igång. Realiserbarhetsanalysen uteblev dock och projektet återför därför hälften av de beviljade forskningsmedlen.

Externa länkar

Konferens arrangerad i samverkan med Stiftelsen för rättsinformation, Sveriges Kommuner & Landsting, 10 nov 2015. Vetenskaplig publikation i EDBT, mar 2015. Vetenskaplig publikation i Software and Systems Modeling, maj 2016. Vetenskaplig publikation i TEAR, jun 2015. Vetenskaplig publikation i JISIC 2014. Vetenskaplig publikation i Security Informatics, aug 2014. Vetenskaplig publikation i PoEM, nov 2014. KTH examensarbete handlett inom projektet 2014. Workshop arrangerad i samverkan med Stiftelsen för rättsinformation, Riksarkivet, 22 april 2015. Workshop arrangerad i samverkan med Stiftelsen för rättsinformation, Sveriges advokatsamfund, 21 april 2016

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.