Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

AI-metodik för ökad effektivisering och kvalitetssäkring inom socialförsäkringssystemet

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Skolan för datavetenskap och kommunikation
Bidrag från Vinnova 1 613 415 kronor
Projektets löptid november 2013 - juni 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syftade till att utveckla, tillämpa och sprida kunskap kring AI-teknik för ökad effektivisering och rättssäkerhet inom statsförvaltningen, med särskilt fokus på den pågående automatiseringen av beslut på Försäkringskassan. Mer specifikt avsåg projektet att dels utveckla och tillämpa logiska analysmetoder från AI för att verifiera att automatiserade myndighetsbeslut är förenliga med rättsliga krav, dels utveckla och tillämpa maskininlärningsmetoder från AI på problemet att identifiera avvikande myndighetsärenden.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har framgångsrikt utvecklat tillämpningen av AI-teknik inom myndighetsutövning, vilket resulterat i sex artiklar på vetenskapliga konferenser och i tidskrifter samt ett examensarbete. Projektet har även spritt kunskap om området för en bredare publik i form av nio populärvetenskapliga föredrag hos myndigheter samt arrangemang av två myndighetsöverskridande workshops och en konferens i samverkan med Stiftelsen för rättsinformation.

Upplägg och genomförande

Projektet bröts ned i två forskningsspår, ´Spårbarhet från rättskällor till beslut´ och ´Uppflaggning av avvikande ärenden´, som löpte parallelt genom hela projektet. Projektet upparbetade inte de beviljade forskningsmedlen i den takt som ursprungligen var planerat utan sparade medel i avvaktan på att realiserbarhetsanalysen med Försäkringskassan skulle komma igång. Realiserbarhetsanalysen uteblev dock och projektet återför därför hälften av de beviljade forskningsmedlen.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2013-03129

Statistik för sidan