Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 22 februari kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 23 februari kl 8:00.  

Affärsmodeller för öppen plattform för delad laddinfrastruktur

Diarienummer
Koordinator Rearq AB
Bidrag från Vinnova 1 820 000 kronor
Projektets löptid mars 2022 - juni 2023
Status Avslutat
Utlysning Effektiva och uppkopplade transportsystem - FFI
Ansökningsomgång Effektiva och uppkopplade transportsystem - FFI - december 2021
Slutrapport 2021-05029svenska.pdf (pdf, 2603 kB)

Syfte och mål

Aktörer bygger laddinfrastruktur för egna, och andras, fordon laddmöjligheter. Digitaliseringen har skapat möjligheter till nya affärsmodeller, vilka har undersökts och utvecklats, där viktiga förutsättningar är att dela information och möjligheten att boka. En demonstrator skapades för att påvisa och analysera operativa utmaningar, en modell användes för att undersöka hur laddstyrning påverkar effektuttag och kostnader för el. Projektet visar på stor potential att dela laddinfrastruktur men att det fortfarande finns ett antal barriärer som hindrar denna utveckling.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet visar att med effektiva digitala verktyg går det att dela infrastruktur, vilket både ökar nyttjandegrad och skapar ett lägre totalt investeringsbehov. Det finns flera möjliga affärsmodeller, men initialt är det tydligt att enkelhet ska eftersträvas. Vidare är det redan så att aktörer idag arbetar med smart laddning och att potentialen är stor, vilket kan minska effekttoppar med över hälften. Även om delad laddning anses självklart så är det inte en stor fråga ur elnätsbolagens perspektiv i dagsläget, men detta kan förändras om det skapas prediktivitet och samplanering.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts med hjälp av intervjustudier, vilka sammanställdes och analyserades för att sedan diskuteras i referensgruppen för att både få nya inspel samt att validera intervjustudierna. Vidare så skapades en demonstrator för att testa och validera möjligheterna till att dela laddinfrastruktur genom ett administrativt system för att både tillgängliggöra laddinfrastruktur och erbjuda bokningsmöjlighet samtidigt som den delande aktören fick en tydlig kontroll och överblick över densamma.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 december 2023

Diarienummer 2021-05029

Statistik för sidan