Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Access Sweden - A new social contract for sustainable accessibility for all without private car

Diarienummer
Koordinator Statens Väg- & Transportforskningsinstitut
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid februari 2023 - oktober 2023
Status Avslutat
Utlysning Impact Innovation - utlysningar gemensam
Ansökningsomgång Impact Innovation: Var med och utveckla framtidens strategiska innovationsprogram

Syfte och mål

Access Sweden syftade till att skapa en rörelse för samhällen med hållbar tillgänglighet (access) utan krav på egen bil. Projektet samlade 180 rådgivare från näringsliv, akademi, offentliga myndigheter och civilsamhälle. Under processen blev tydligt att det är i glappet mellan den byggda miljön och mobiliteten som det finns outnyttjad potential. Ett samarbete med förberedelseprojektet the Shift ledde fram till en gemensam mission att "Ställa om Sverige fossilfritt och resursmedvetet, till attraktiva och tillgängliga livsmiljöer för alla. Vi visar hur på 100 platser under 10 år"

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i ett förslag till innovationsprogram inom Impact Innovation. Om programmet beviljas skapas förutsättningar för tre stora skiften: 1) Från mobilitet och samhällsbyggnad som sker i separata silos till ett integrerat ekosystem med helt ny innovationsförmåga, 2) Från resursintensiva byggprocesser till nya värden genom cirkulära affärsmodeller, samt 3) från ohållbara transporter till en ny frihetsreform med konkurrenskraftiga alternativ till enskilt bilresande.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts som en öppen och inkluderande process. Till projektet har cirka 180 rådgivare varit knutna från en stor bredd organisationer. Rådgivarna har medverkat i workshops och bilaterala möten där missionen och inriktningen successivt växt fram, utvecklats och förfinats. En särskild metod, three horizon-metoden, har använts för att ge struktur åt arbetet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 november 2023

Diarienummer 2022-03660

Statistik för sidan