Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

500k - inkluderande villastäder

Diarienummer
Koordinator NORRTÄLJE KOMMUN - KOMMUNSTYRELSEKONTORET
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - april 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

"500k - inkluderande villastäder" handlar om hur fler kan bo i befintliga villaområden. Det övergripande syftet med förstudien har varit att alla parter ska ha möjlighet att skapa en gemensam bas och forma vägarna framåt, vilket vi har åstadkommit. Vi har tillsammans utvecklat en övergripande "processkarta" samt förslag på tester utifrån ett beskrivet "nuläge" och "framtidsläge".

Resultat och förväntade effekter

1. Ökad förståelse för dagens process ur ett användarperspektiv (kommun/husägare) samt idéer om en framtida process. Positivt utfall: Ett flertal konkreta tester i Verklighetslabb har definierats. 2. Ökad förståelse för hinder/möjligheter i befintliga planer och processer. Positivt utfall: Nytt kunskapsunderlag för pilotområden är framtaget. 3. Kunskapsdelning och konstellationsbyggande, plattformar för samverkan. Positivt utfall: Digital struktur för delande har byggts upp.

Upplägg och genomförande

Tonvikt i förstudien har lagts på gemensamt samskapande och konstellationsbyggande, bl a genom att ordna en startkonferens med alla deltagande parter. Förarbete inför konferensen var att ta fram kunskapsunderlag för respektive kommun gällande nuvarande detaljplaner i utvalda pilotområden, undersökningar kring kommunernas processer och hantering idag samt framtidsmål. Efter konferensen gjordes sammanställningar av resultat, slutsatser samt vidare gemensamt arbete för att formulera tester i kommande Verklighetslabb.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05007

Statistik för sidan