4boards.ai: The Challenges of AI for Sustainable and Innovative Corporate Governance

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Teknikens Ekonomi och Organisation
Bidrag från Vinnova 1 956 085 kronor
Projektets löptid november 2018 - januari 2021
Status Pågående
Utlysning Innovationsledning och organisering – forskning för ökad innovationsförmåga
Ansökningsomgång Innovationsledning och organisering - forskning för ökad innovationsförmåga 2018

Syfte och mål

Snabb utvecklingen inom digitalteknik, i synnerhet inom artificiell intelligens (AI), tillsammans med alltmer dynamiska och komplexa konkurrenssfärer driver företag att utveckla nya kompetenser och interorganisatoriska processer. Projektet syftar till att utveckla och sprida forskningsbaserad kunskap samt en uppsättning framgångsrika metoder och verktyg för att möjliggöra för styrelser att leda och utnyttja AI i sina innovations och hållbarhetsinstatser på de fyra nivåerna för bolagsstyrning, dvs processer, kompetenser, uppgifter och värdeskapande (Huse, 2018).

Förväntade effekter och resultat

Projektet ska utveckla ett ramverk och praxis-stöd för hur bolagsstyrelser kan utnyttja AI för innovations- och hållbarhetsaktiviteter, ur ett gemensamt styrningsperspektiv. Detta kommer att rikta sig mot de fyra nivåerna för bolagsstyrning som påverkas av digitalisering och i synnerhet av den exponentiella AI-teknologin. Ramverket ska utgöras av checklistor och rekommendationer för att möjliggöra för moderna styrelser att anpassa sina arbetsprocesser till den nya digitala-exponentiella epoken.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att bestå av 4 faser, där varje utgår från ramverket “styrelser och 4 nivåer av digitalisering” (Huse 2018). Varje fas styrs i nära samarbete med projektets partners och under inrådan av den internationella referensgruppen. Fas 1 Bakgrund Litteraturöversikt och metodutveckling Fas 2 Datainsamling Datainsamling i form av djupintervjuer och workshops Fas 3 Dataanalys och utveckling Analys av data och utveckling av ramverket Fas 4 Spridning av resultat Spridning av resultaten

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 november 2020

Diarienummer 2018-02918

Statistik för sidan