Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

122 GHz radarsensor för tillämpningar inom Internet of Things och autonoma system

Diarienummer
Koordinator RISE Acreo AB - RISE Acreo, Norrköping
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - februari 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem

Syfte och mål

Genomförbarhetsstudien av en kompakt, energieffektiv, radarsensor med hög upplösning för 122 GHz-frekvensbandet är genomförd. Radarsensorn bör kunna tillämpas inom områden såsom IoT, autonoma system, detektering av vitala livstecken, avancerad ytanalys, och rörelseigenkänning. Genom studien har en bas för en radarplattform kunnat etableras. Vidare har projektet kunnat sammanfoga olika kompetenser från olika experter så att relevanta mål och innehåll kunnat fås för ett projekt. Detta är mycket värdefullt för samarbetet mellan olika delar av industrin och näringsliv.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet har varit mycket framgångsrikt tack vare hög kompetensnivå och viljan att göra något som har relevans för ett framtida Sverige. Samarbetet har lett till en ökad förståelse för vad som är möjligt rent tekniskt och vilka begränsningar som man har framför sig. Vidare så finns det en önskan och vilja hos projektdeltagarna att tänja på gränserna hos tekniken. Detta kommer att leda till att man får ökad kompetens och möjlighet att kunna driva fram helt nya tjänster och produkter som kommer efterfrågas i framtiden både nationellt och internationellt.

Upplägg och genomförande

Arbetet har fördelats på partnernas kompetens och intresse. Genom regelbundna möten har flera frågeställningar och problemformuleringar kunnat lyftas upp och lösningar har kunnat ges. Genomförandet har skett systematiskt där varje partner tilldelats ett ansvarsområde som senare diskuterats och analyserats. Genom detta förfarande har projektet i slutänden presenterat genomförbarheten av ett radarsystem som är relevant och grundat i den senaste forskningen inom området.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 november 2017

Diarienummer 2017-03560

Statistik för sidan