Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovation och forskning under Sveriges ordförandeskap i EU

Publicerad: 28 mars 2023

Under Sveriges ordförandeskap i EU kommer Sverige att stå värd för en rad evenemang om viktig forskning och innovation. Som innovationsmyndighet medverkar Vinnova i flera av dessa. Här hittar du de viktigaste arrangemangen.

EU-ordforandeskapet

Vinnova är många svenskars väg in i Horisont Europa, EU:s ramprogram för forskning och innovation. Vi är också rådgivare till regeringen i innovationspolitiska frågor, både nationellt och internationellt och representerar Sverige i en rad olika samarbeten.

- Som Sveriges innovationsmyndighet behöver vi vara proaktiva och skapa förutsättningar för samarbeten både inom EU och globalt, säger Darja Isaksson, Vinnovas generaldirektör. Vi har en viktig roll i att representera Sverige i en mängd samarbeten kring forskning, innovation och policyfrågor på EU-nivå. Starka internationella samarbeten är viktigare än någonsin på vägen mot en hållbar framtid.

Evenemang kopplade till EU-ordförandeskapet

Första halvåret 2023 är det Sverige som planerar och leder arbetet i ministerrådet och företräder medlemsländerna i förhandlingar med andra EU-institutioner. Därför kommer en mängd EU-relaterade möten och aktiviteter för beslutsfattare och tjänstemän att genomföras i Sverige eller i svensk regi. Vinnova är medarrangör, eller deltar i flera av dessa aktiviteter.

Här listar vi ett urval av Vinnovas engagemang under ordförandeskapet. Sidan kan komma att uppdateras. Observera att de flesta aktiviteter endast är för inbjudna gäster, men att några kommer gå att följa digitalt.

12 april: EU Missions: From Policy to Implementation - a Swedish Perspective, Bryssel

Sveriges forsknings- och innovationskontor i Bryssel, SWERI, bjuder in till ett seminarium om hur EU:s missions tillämpas från policy till genomförande. Evenemanget kommer att ge en översikt av implementeringen av missions ur ett svenskt perspektiv. Talarna representerar ett brett mission-perspektiv, men också fokusområdena Cancer, Klimatneutrala och smarta städer och Klimatanpassning. Seminariet vänder sig till dig som vill lära mer om implementering av missions och ett missionsorienterat arbetssätt.

SWERI drivs av Vinnova och Vetenskapsrådet. Seminariet kommer att kunna följas digitalt.

Anmäl dig för att följa mötet digitalt

Lär dig mer om EU Missions: From Policy to Implementation - a Swedish Perspective | Vinnova

2–3 maj, Hållbar AI och AI för hållbarhet, Göteborg

Vinnovas generaldirektör Darja Isaksson deltar i konferensen och talar på ämnet "AI as an engine for research, technological advancement, and competitive sustainable growth – Fuelling the European Green Deal”. Konferensen är endast för inbjudna deltagare.

Läs mer om konferensen

1–2 juni: Deeptech entreprenörskap för en innovativ, resilient och konkurrenskraftig inre marknad, Stockholm

Att forskningsintensiva företag har stor betydelse för den gröna och digitala omställningen vet vi, men hur kan de locka till sig och behålla entreprenörstalanger? Hur kan små och forskningsintensiva företag samarbete ännu bättre med stora företag och akademi? Och hur kan immateriella tillgångar användas och förvaltas strategiskt på en europeisk nivå? Det är några av utmaningarna som kommer att diskuteras på konferensen ”Deeptech entreprenörskap för en innovativ, resilient och konkurrenskraftig inre marknad” i början av juni.

Vinnova bistår Regeringskansliet i planering och genomförande av konferensen som vänder sig till höga tjänstepersoner från EU-institutioner och andra beslutsorgan i EU:s medlemsländer och i associerade länder. Konferensen är en plattform för att diskutera möjliga policyåtgärder för nya deep-techbolag med syfte att skapa ett resilient, innovativt och konkurrenskraftigt entreprenörskapsklimat i Europa.

Delar av konferensen kommer gå att följa digitalt.

Läs mer om konferensen

11–13 juni: EuroNanoForum 2023 – Nanotechnology and advanced materials for a sustainable Europe, Lund

Nanoteknik och avancerade material spelar en central roll för att uppnå de förändringar vi behöver för att lyckas med den gröna omställningen. När teknik och data leder vägen mot starka och motståndskraftiga samhällen och ekonomier kan europeiska forskningsprogram spela en avgörande roll i att stödja nödvändiga förändringar.

Vinnova finansierar och bistår Lunds universitet i planering och genomförande av en konferens som genomförs vartannat år i det aktuella EU-ordförandelandet. EuroNanoForum 2023 samlar expertis från industri och forskning samt beslutsfattare, och kommer att vara en arena för diskussioner om framtida forskning och innovation för nanoteknik och avancerade material.

Delar av konferensen kommer gå att följa digitalt.

Läs mer om konferensen euronanoforum2023.eu

14–15 juni: Den gröna staden, Malmö

Syftet med konferensen är att flytta fram positionerna när det gäller EU:s arbete med den urbana agendan och att konkretisera hur perspektiv som skönhet, hållbarhet och inkludering kan integreras i omställningen till den gröna staden. Konferensen kommer att innehålla såväl goda exempel inom tematiska områden som framtidsscenarier och studiebesök.

Boverket och Movium arrangerar konferensen. Vinnova bistår i arbetet med olika sessioner och ett sidoevent om klimatkontrakt och klimatinvesteringsplaner i samarbete med Viable Cities. Konferensen samlar höga tjänstepersoner, forskare och näringslivsrepresentanter från hela EU.

Delar av konferensen kommer gå att följa digitalt.

Läs mer om konferensen

19–20 juni: Potentialen i forskningsdata – nya möjligheter och fördelar för samhället genom forskningsinfrastruktur, Lund

Hur kan öppna forskningsdata bidra till att lösa samhällsutmaningar? Vilken roll kan forskningsinfrastrukturer ha i den processen? Det är några av de frågor som ska diskuteras under konferensen, där deltagarna också får göra studiebesök på MAX IV-laboratoriet och European Spallation Source (ESS).

Vetenskapsrådet arrangerar konferensen. Vinnova genomför en session om hur forskningsdata från Europas forskningsinfrastrukturer kan bidra till att stärka Europas innovationskapacitet och hållbara tillväxt.

Delar av konferensen kommer gå att följa digitalt.

Läs mer om konferensen

26-27 juni: The Era of Precision Medicine, Solna

Konferensen lyfter behovet av systemomställning för precisionsmedicin. Med ökad prevention och mer träffsäkra insatser kan vi gå mot ett hållbart samhälle där fler kan leva ett liv i hälsa. Hur tar vi nästa kliv i utvecklingen och hur ska vi organisera oss? Det är några av nyckelfrågorna under konferensen, som också kommer lyfta möjligheter och utmaningar kring data, etik, integritet och marknad.

Life science-kontoret på Regeringskansliet arrangerar konferensen, som hålls på Karolinska institutet. Vinnova håller i en session, som genomförs som en workshop tillsammans med EU-forskningsprojektet PROPHET - a PeRsOnalized Prevention roadmap for the future HEalThcare.

Läs mer om PROPHET onepager (prophetproject.eu)

Läs mer om konferensen

Senast uppdaterad 11 april 2023

Statistik för sidan