Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ny utvärdering av strategiska innovationsprogram

Publicerad: 15 december 2021

Satsningen på strategiska innovationsprogram har lett till bred samverkan, stärkt internationell konkurrenskraft och kraftsamling inom områden som är viktiga för Sverige. En ny stor utvärdering presenteras nu av program som varit igång i sex år.

Vinnova, Energimyndigheten och Formas finansierar 17 strategiska innovationsprogram för samverkan inom forskning och innovation inom områden som är viktiga för Sverige. Programmen ska bidra till att skapa förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och ökad internationell konkurrenskraft.

Fem program i den tredje omgången som startade 2015 har nu genomgått en stor utvärdering: Drive Sweden (hållbara mobilitetslösningar), InfraSweden2030 (transportinfrastruktur), Medtech4Health (medicinteknik), Smart Built Environment (samhällsbyggnad) och RE:Source (hållbar materialanvändning).

Utvärderingen visar att programmen har bidragit till bred samverkan och stärkt internationell konkurrenskraft hos aktörer som deltagit och till mobilisering och förnyelse av deras respektive områden. Utvärderingarna av de tidigare omgångarna av program i satsningen har visat på liknande effekter. 

- Det är glädjande att de strategiska innovationsprogrammen så tydligt bidrar till förnyelse och ökad konkurrenskraft inom sina områden. Det finns många erfarenheter och lärdomar att dra från sexårsutvärderingarna som blir värdefulla i arbetet med nästa generations innovationsprogram, säger Darja Isaksson, generaldirektör för Vinnova.

Utvärderingen, som har genomförts av Faugert & Co Utvärdering i samarbete med Technopolis Ltd och Sweco, utgör underlag för myndigheternas beslut om fortsatt finansiering av programmen.


Samverkan och stärkt konkurrenskraft

Utvärderingen visar att forsknings- och innovationsprojekt inom programmen har bidragit till bred samverkan mellan företag, offentliga organisationer, universitet och högskolor samt forskningsinstitut. Följdprojekt och utveckling av prototyper är vanliga effekter. Företag, universitet och högskolor samt forskningsinstitut har stärkt sin internationella konkurrenskraft och förväntningarna på framtida kommersiella effekter är höga bland företagen som deltagit. Forskningen inom universitet och högskolor och forskningsinstitut har fått inriktning av ökad relevans för näringsliv och offentlig sektor, medan offentliga organisationer har stärkt kvaliteten i sina verksamheter.


Nationell kraftsamling och mobilisering

Programmen har åstadkommit nationell kraftsamling och har mobiliserat aktörer att arbeta tillsammans efter en gemensam agenda inom sina respektive områden, inte minst genom att många små och medelstora företag deltagit. Programmen har också tagit sig an utmaningar och behov som är gemensamma för respektive område, bland annat för att understödja framtida forsknings- och innovationsprojekt och underlätta implementering av innovationer, vilket kan vara några av de viktigaste effekterna av programmen när det gäller att stärka innovationssystemet. Programmen har även bidragit till att teknologi spridits mellan branscher.

 

Fakta om strategiska innovationsprogram

Strategiska innovationsprogram är en satsning av Vinnova, Energimyndigheten och Formas på aktörsdrivna program genom samverkan inom områden som är viktiga för Sverige. De ska bidra till förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och ökad internationell konkurrenskraft. Det är en statlig satsning på totalt åtta miljarder kronor på 17 program som kan få finansiering i upp till 12 år, där näringslivet och andra aktörer bidrar med lika mycket. Samtliga program genomgår en omfattande utvärdering efter sex år

Frågor?

Sandra Karlström

Analytiker/handläggare

Senast uppdaterad 17 februari 2022

Statistik för sidan