Strategiska innovationsprogram - samarbete för hållbar innovation

Vinnova, Energimyndigheten och Formas finansierar sjutton strategiska innovationsprogram. Genom samverkan inom områden som är strategiskt viktiga för Sverige skapas förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och en ökad internationell konkurrenskraft. Inom programmen utvecklar företag, akademi och organisationer tillsammans framtidens hållbara produkter och tjänster. Alla som kan bidra till utvecklingen är välkomna att söka finansiering.

De strategiska innovationsprogrammen

Bioinnovation ska bidra till att öka Sveriges konkurrenskraft inom biobaserad ekonomi.

Skapar framtidens mobilitetstjänster baserade på uppkopplade, självkörande och delade fordon.

Det strategiska innovationsprogrammet Grafen har målet att öka användningen av grafen i svensk industri.

Det strategiska innovationsprogrammet för gruv och metallutvinning (STRIM) stärker konkurrenskraften för svensk gruvnäring.

Stödjer innovativa produkter och produktionsmetoder för en klimatsmart transportinfrastruktur.

Främjar samverkan, forskning och demonstration för att fördubbla svensk flygindustris omsättning och öka dess exportandel till 2050.

Internet of Things Sverige är en nationell satsning på att Sverige ska bli ledande på att använda internet i saker. Fokus ligger på att lösa samhällsutmaningar i samarbeten mellan kommuner, företag och forskare.

Det strategiska innovationsprogrammet samlar parter för att genom forskning och innovation sprida industriell tillämpning av lättviktsteknik.

Arbetar för att få fler medicintekniska idéer att implementeras i vården, effektivisera hälso- och sjukvården samt stärka den medicintekniska industrin.

Programmet samlar Sveriges metallindustrier inom stål, aluminium, hårdmetall, gjutstål, gjutjärn och gjutna icke-järnmetaller.

Programmet bidrar till utveckling och användning av automatisering och digitalisering inom industrin.

Programmet fokuserar på olika områden där insatser behöver göras för att företagen ska behålla konkurrenskraften.

Skapar innovationer som minimerar och nyttiggör avfall. Arbetar för resurseffektivt samhälle, hållbar materialförsörjning och hållbart energisystem.

 

Programmet skapar samarbete för att utveckla mikro- och nanoelektronik, fotonik, mikromekanik, kraftelektronik och inbyggda system i Sverige.

Det strategiska innovationsprogrammet Swelife arbetar för att life science ska vara en konkurrenskraftig sektor i Sverige.

Minskar samhällsbyggnadssektorns miljöpåverkan, förkortar planerings- och byggtiden, minskar byggkostnaderna och möjliggör ny affärslogik.

Med IT och digitalisering påskyndar vi omställningen till hållbara energisystem för städer.

Sök finansiering inom de strategiska innovationsprogrammen

#sipnytt på Twitter

Strategiska forsknings- och innovationsagendor

Som grund för de strategiska innovationsprogrammen ligger satsningen på strategiska forsknings- och innovationsagendor som pågick mellan 2012 - 2016. Aktörerna inom ett område formulerade gemensamt vision och mål och definierade behov och strategier för utveckling av ett innovationsområde.

Utgångspunkten för agendorna var att möta viktiga samhällsutmaningar och att skapa tillväxt och stärka Sveriges konkurrenskraft inom området. De framtagna agendorna spänner över ett brett spektra av områden.

Kartläggning visar på flera positiva effekter

På uppdrag av myndigheterna har Sweco nu genomfört en kartläggning av de strategiska innovationsagendorna. Kartläggningen visar att agendorna fortsätter att göra nytta genom att vara ett bra verktyg för ökad samverkan mellan olika aktörer. Resultatet visar bland annat att:

  • Agendorna spänner över många områden, men är främst inriktade mot informations- och kommunikationsteknik samt energi- och klimatområdet.
  • Många aktörer har varit med och tagit fram agendorna.
  • Det har funnits ett stort engagemang bland medverkade aktörer.
  • Projektledarna uppfattar att arbetet med agendorna har varit ett bra verktyg för att samla aktörer inom olika verksamheter och områden för att ta fram en gemensam strategi.
  • Agendorna idag används på olika sätt även om projektet är avslutat, till exempel som grund för ansökan om ytterligare finansiering inom området.

Läs agendorna

Läs kartläggningen av agendorna (pdf)

Frågor?

Har du övergripande frågor om satsningen Strategiska innovationsprogram, kontakta gärna någon av oss. 

Peter Åslund

Handläggare

+46 8 473 30 49

peter.aslund@vinnova.se

Vilgot Claesson

Handläggare

+46 8 473 30 56

vilgot.claesson@vinnova.se

Senast uppdaterad 13 april 2018   |   Sidansvarig: Peter Åslund   |   Statistik för sidan