Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Leda och organisera för innovation

Nya sätt att leda och organisera innovation syftar till att ge organisationer en förmåga att kontinuerligt och proaktivt förändra sin verksamhet. Detta är av hög vikt för konkurrenskraft på en global marknad som alltmer påverkas av ekologiska och sociala krav.

Hur kan utvecklingsarbete ledas och organiseras för både effektivitet och innovativitet? Området röner allt större uppmärksamhet. Organisering och ledning, av och för innovation, är avgörande för att säkerställa att de resurser företag har i form av kunskap, teknologier, kontakter och kapital realiseras till faktiska resultat och framsteg som ger organisationerna konkurrenskraft och därigenom säkrar deras långsiktiga överlevnad. Rätt organisation och ledning möjliggör innovation och utgör ett kompetensområde som är en styrka i företag i Sverige.

Agendans vision utgörs av:

 • ett innovationsledarskap som präglas av god kommunikation
 • resurser som balanseras mellan kort- och långsiktiga utvecklingsaktiviteter
 • innovatörer som tillåts bryta mot traditioner.

Målen för framtiden är:

 • excellent forskning som håller hög vetenskaplig standard och ger ökad nytta
 • professionalisering av innovationsledning för att omsätta befintlig och ny kunskap
 • nationell samling kring innovationsledning med förankring inom både akademi och näringsliv.

För att realisera denna målbild behöver ett antal kunskapsområden förstärkas:

 • mätning och styrning av innovation
 • immaterialrätt
 • kultur och klimat
 • innovation i samarbete och nätverk
 • innovationsprocesser och kunskapsintegration
 • dualismer och motstridiga mål
 • organisationsförändring.

En konkret handlingsplan strävar direkt mot målen, inte minst genom skapandet av en struktur för innovationsledning där ett institut föreslås få en bärande roll.

Samverkan för innovation sker i det korta tidsperspektivet med innovationspiloter och pilotföretag som testar nya arbetssätt, modeller, metoder och verktyg. I ett längre perspektiv sker samverkan genom industridoktorander, doktorandpooler, forsknings- och förändringprojekt samt adjungering och affiliering. Ett gemensamt arbete mellan forskare och praktiker är en nyckel till framgång.

Senast uppdaterad 7 september 2017

Statistik för sidan