Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Hållbar hästnäring

Genom ökad samverkan och professionalisering har hästnäringen potential att erbjuda ökad sysselsättning och tillväxt samt bidra till en hållbar utveckling. Sverige har möjlighet ta en ledande roll internationellt gällande innovation, forskning och produkt- och tjänsteutveckling inom näringen.

I Sverige finns cirka 360 000 hästar. Detta gör Sverige till det näst hästtätaste landet i Europa. Omställningen till en hållbar hästnäring kommer att kännetecknas av en hög kunskapsnivå och professionella hästföretagare i en accepterad bransch. Övergången mot hållbarhet bidrar till en verksamhet integrerad i den svenska samhällsutvecklingen. Genom sin position på den internationella arenan kan den svenska hästnäringen ta ledning gällande innovation, forskning, produkt- och tjänsteutveckling och affärsmodeller som bidra till en hållbar värld. Hästnäringen är även en viktig komponent för landsbygdsutvecklingen, där hästen ingår som en naturlig del i kretsloppet och bidrar till att bevara odlingslandskapets biologiska mångfald, kultur- och skönhetsvärden.

Den primära målsättningen för agendan är att den samhällsekonomiska omsättningen 2035 når cirka 70 miljarder kronor. Delmål är att Sverige behöver etablera starka forsknings- och innovationsmiljöer för bred forskning och utveckling för häst, människa och samhälle. Export av kvalitativa hästar och utbildning behöver öka och vi kommer att vara kända för våra innovativa och hållbara system, tekniker och kunskap. Slutligen behöver hästnäringen integreras i övrig samhällsplanering.

Agendan föreslår sex konkurrenskraftiga utvecklingsområden inom näringen som pekar mot målen

  • tätortsnära hästhållning
  • sunda hästen
  • produkt- och tjänsteutveckling för sport och livsstil
  • företagande och entreprenörskap
  • arbetsmiljö
  • fokus på klimat-, miljö- och energifrågor.

Det behöver även skapas metoder och modeller för att mäta hästnäringens bidrag till samhällsekonomin i stort.


För detta krävs en ny form av samverkan mellan fler aktörer inom kommuner och region, näringsliv, akademi, forskningsinstitut och intermediärorganisationer. Ett eller flera kompetenscentrum föreslås som kan öka samverkan mellan olika forskningsdiscipliner och öka nyttiggörandet av forskningen genom samarbete mellan näringens olika aktörer.

Läs agendan

Hållbar hästnäring

Senast uppdaterad 7 september 2017

Statistik för sidan