Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Fossiloberoende fordonsflotta 2030

Det finns en mycket bred samsyn om att Sverige till år 2030 ska nå en fossiloberoende fordonsflotta, men det har inte funnits någon tydlig och konkret färdplan för hur målet ska nås. Denna agenda tar på sig rollen att utgöra denna färdplan.

Det svenska målet med en fossiloberoende fordonsflotta år 2030 får betecknas som absolut världsledande, och det övergripande kunskapsläget för omställningen av transportsektorn får betecknas som relativt gott. Dock ökar antalet transporter och deras energianvändning i samhället trots insatser för att minska energianvändningen genom effektiviseringar och ett förändrat beteende. Det krävs ytterligare kraftsamling för att bryta denna negativa trend. Den här agendan identifierar utmaningar, utvecklingsbehov och barriärer för att nå målet.
Förutom det övergripande målet har det inte funnits några fastställda och preciserade mål och delmål.

Agendan gör en genomgång av olika initiativ på området och presenterar två grundförutsättningar som behöver vara på plats för det fortsatta arbetet: dels en bred politisk förankring i riksdagen med ett tydligt mål, dels en robust handlingsplan med ett nollvisionsstrategiskt arbete som bas.
Handlingsplanen behöver vara förankrad hos berörda aktörer och måste inkludera och utvärdera delmål för alla delar: för varje transportslag, för varje drivmedel (produktion, distribution, lagring och import/export), för användning och för effektivisering. Delmål behövs vidare för varje aktörsgrupp: politiker, fordonsleverantörer, energiproducenter och distributörer, forskare, transportköpare, slutanvändare, myndigheter och liknande, men även för aktörssamarbeten dem emellan. En närliggande utmaning är att formulera dessa delmål neutralt och flexibelt över tid. Handlingsplanen behöver dessutom innehålla specificerade mål och aktiviteter för tre delområden: fordonet, bränslet och beteendet.

Multidisciplinär forskning och utveckling är nödvändig för att nå målet – inte bara inom fordon och drivmedel som hittills prioriterats. Det bör kompletteras med beteendeforskning, mobilitet, landskapsgeografi, boendeplanering, stadsbyggnad, flexibelt arbetsliv och många andra discipliner som sällan kommer till tals när frågorna om omställning till fossiloberoende diskuteras och forskas kring. Särskilt viktigt är också samverkan mellan de fyra aktörsgrupperna offentliga aktörer, transportköpare, fordonstillverkare och drivmedelsaktörer.

Kontakt

Cecilia Wallmark, Sweco

Senast uppdaterad 10 juli 2017

Statistik för sidan