Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

En åldrande befolkning

Det framtida samhället är till för alla generationer, där det aktiva åldrandet bör vara en naturlig del. Hälsa, deltagande och säkerhet är enligt FN de tre grundpelarna för ett aktivt åldrande.

Andelen äldre ökar stort, inte bara i Sverige utan på alla håll i världen. Sverige är det land där den självupplevda hälsan är högst hos personer över 85 år. Den ökande andelen äldre innebär både utmaningar och möjligheter för samhälle, handel och företagande. Att se livet över ett livsspann samt att se och förstå hälsopåverkande faktorer ökar vår kunskap om åldrandet genom hela livet. En gemensam faktor bland äldre är att det individualistiska tänkandet och behoven blir allt större.

Den långsiktiga visionen är att skapa ett hållbart samhälle och tillvaro för äldre genom att utveckla ett lättillgängligt och helhetsskapande utbud av anpassade varor, tjänster och nätverk. Samhälle och företagande behöver nya grepp och konstellationer för att kunna bygga uthålliga, pålitliga och effektiva system och samhällsstrukturer.

Tre prioriterade områden har identifierats:

 • boende
 • nutrition
 • hälsa.

För att nå visionen är det av vikt att satsa på

 • individen i fokus
 • livskvalitet
 • autonomi
 • respekt
 • förebyggande aktiviteter
 • helhetlösningar utifrån individen
 • regelverk
 • strukturer
 • individuella lösningar
 • trygghet och säkerhet.

Agendan efterfrågar också satsningar på välfärdsteknologi som gör befintlig teknik anpassad, lättillgänglig och användbar för den äldre för oss närmre visionen och bygger på samverkan mellan olika aktörer, såväl privata som offentliga.
För att närma sig en helhetssyn i framtagandet av produkter, tjänster och nätverk för äldre och för att formera kunskapen har samverkansplattformar bildats.

Läs agendan

Agenda Åldrande befolkning

Senast uppdaterad 7 september 2017

Statistik för sidan