Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Verktyg för smart policyutveckling

Det finns idag en stor medvetenhet om behovet av nya sätt att utveckla och anpassa reglering - med behovsägaren i fokus. Här hittar du verktyg som kan vara till hjälp för en smartare policyutveckling - och exempel på best practice internationellt.

I en tid med stora och snabba omvärldsförändringar krävs regler och policys som hänger med sin tid. Runtom i världen pågår därför många olika initiativ och insatser för att hitta nya sätt att utveckla och anpassa reglering och policyer. Olika begrepp används för att beskriva dessa insatser. Vinnova har valt att benämna det Smart policyutveckling. Forskningsinstitutet RISE använder begreppet Governance innovation, Komet använder försök för teknologisk innovation, EU använder Innovation Principle medan World Economic Forum använder Agile governance. Även om det finns nyansskillnader så är det mest en semantisk skillnad.

Policylabb för att ta fram agila arbetssätt

Ett policylabb är en tillfällig eller bestående grupp av aktörer med olika kompetenser som använder och utvecklar innovativa metoder för att förändra regelverk. Syftet är att ta fram ett agilt arbetssätt för att utveckla regelverk som stimulerar snarare än hindrar innovationer för hållbar utveckling. En viktig grund i ett policylabb är förmågan att våga experimentera med användaren i centrum. Inriktning, syfte och metoder kan variera. 

Vinnova medorganiserar, följer upp och finansierar tillfälliga policylabb (policylabbcase) hos framför allt myndigheter. Detta är tänkt att både skapa efterfrågan på policylabbmetoder hos myndigheter och bygga kapacitet bland oss själva. Det pågår även ett parallellt arbete med att utvärdera arbetssättet och att arbeta för en mer bestående och kraftfull struktur kring policyutveckling.

Exempel på nationella och internationella policylabb

Regeringsuppdraget "Skapa en sammanhållen innovationsprocess mellan myndigheter"

Regulatorisk sandlåda för försöksverksamhet

Med regulatorisk sandlåda (efter det engelska begreppet regulatory sandbox) avses försöksverksamhet, begränsad i tid och rum, med syfte att parallellt utveckla teknik och regelverk för ett tryggare och snabbare lärande. Kunskapsnivån höjs både hos den som genomför försöket och hos regelgivaren. Det ökar förutsättningarna att utveckla regler i mindre steg. Initialt har sandlådor använts inom finansiell reglering men flera länder har breddat detta till energi, hälsa och transport. Singapore, Sydkorea och Tyskland är exempel på länder som jobbar strategiskt med sandlådor.

Försök! - Rapport med förslag till regeringen

Experimentell policy – ett evidensbaserat lärande

Experimentell policy är att testa nya saker inom ett ramverk som resulterar i lärande och evidensbaserad policyutveckling. I Storbritannien finns det flera organisationer som aktivt arbetar med experimentell policy. Innovation Growth Lab (IGL), en gren av NESTA, arbetar till exempel med så kallade ”randomiserade kontrollerade experiment” för att få kunskap om hur väl olika policyåtgärder för att stödja innovation och snabbväxande företag fungerar.

NESTA beskriver experimentell policy

Rapporten Navigera under osäkerhet - entreprenörskap, innovationer och experimentell policy

Verktygslådor för policyutveckling

Olika organisationer har på olika sätt försökt förklara hur man kan arbeta med policyutveckling.

World Economic Forum interaktiva kompass guidar dig till rätt agila metod.

OECD verktygslåda för innovationsarbete

Så arbetar RISE med smart policyutveckling

 

Senast uppdaterad 3 maj 2024

Statistik för sidan