Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kraftsamling för AI i kommuner och civilsamhälle

Riksdagen har beslutat att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. I den digitala förändringsresa som hela samhället nu genomgår är artificiell intelligens (AI) en av de allra mest transformativa teknologierna. Det anser vi är en möjlighet för kommuner och civilsamhälle som förtjänar ett särskilt fokus.

För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att se videoklipp från YouTube. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

Ändra dina kakinställningar

Se videon på separat webbplats i separat fönster

 • Välfärdens utmaningar ställer krav på radikalt nytänkande när det gäller utformningen av framtidens offentliga tjänster och hur de produceras. Tillvaratagen på rätt sätt ger digitaliseringen möjligheter att skapa en effektiv och innovativ välfärd som svarar mot medborgarnas behov.

  Välfärdens utmaningar ställer krav på radikalt nytänkande när det gäller utformningen av framtidens offentliga tjänster och hur de produceras. Tillvaratagen på rätt sätt ger digitaliseringen möjligheter att skapa en effektiv och innovativ välfärd som svarar mot medborgarnas behov.

  Digitaliseringen i välfärden har pågått i decennier där AI är ett nytt tekniskt inslag. Ny teknologi skapar ytterligare behov av kompetens och förmågor i välfärdens organisationer. Förväntningarna på offentlig sektor att kunna leverera en ännu bättre och mer effektiv välfärd, i och med de samhällsutmaningar som Sverige står inför, är höga.

  DIGG har beräknat att ett fullständigt införande av dagens AI-teknik i offentlig förvaltning skulle kunna innebära en ekonomisk nytta för samhället om 140 miljarder kronor årligen.Kommunerna ansvarar för största delen av välfärden, men även civilsamhället är en viktig aktör i arbetet med att utveckla den. Möjligheten till nya värden, ökad kvalitet och effektivisering för en bättre välfärd och samhällsnytta med hjälp av AI finns inom alla områden som rör kommunal verksamhet: från vård, omsorg och skola till kollektivtrafik, förvaltning och stadsplanering.  

  Även civilsamhällets organisationer har stora möjligheter att med hjälp av AI ta sig an nya utmaningar och bedriva en mer effektiv och (rätts)säker verksamhet. De har goda möjligheter att bli en betrodd och innovativ aktör inom insamling och användning av data utifrån, sitt i grunden, höga förtroendekapital bland medborgarna. Frågan om AI aktualiseras inom civilsamhället bland annat genom ett sektorsövergripande strategiarbete under åren 20/21. (NYSTA).  

  En av deras slutsatser är att:  

  Civilsamhället har goda möjligheter att utvecklas och skapa stort värde för sig själva och för alla invånare i Sverige genom att använda AI och digitaliseringens möjligheter.  

  Utifrån de behov och möjligheter som beskrivits ovan är det centralt att kommuner och civilsamhällets organisationer stärker sin kapacitet och förmåga till innovation och insiktsfulla prioriteringar inom AI-området. Det är först när hela Sverige kan flytta fram positionerna inom den digitala utvecklingen som hela samhället kan ta del av de största fördelarna.  

  Både DIGG, Statistiska centralbyrån och SKR konstaterar att det finns flera utmaningar för att förverkliga nyttorna med AI. För att framgångsrikt driva utvecklingen framåt behövs allt från kunskapsstöd och förändringledning till tekniska resurser. Det behövs också ett mer utbrett samarbete och mer av en gemensam riktning där viktiga frågor och behov relaterat till AI kan lösas gemensamt.  

  Baserat på ovanstående har Vinnova beslutat att genomföra en fyraårig satsning med målet att stimulera samt stärka kommuners och civilsamhällets kapacitet och förmåga att tillgodogöra sig möjligheterna med artificiell intelligens. Vi kallar den för Kraftsamling för AI i kommuner och civilsamhälle och genomförs i samarbete med AI Sweden.

  Kraftsamlingen är ett komplement till andra insatser som regering och andra myndigheter riktat till offentlig sektor och civilsamhälle och sker i samverkan med DIGG (Myndigheten för digital förvaltning), MUFC (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) och SKR (Sveriges Kommuner och Regioner).

   

 • Kraftsamlingen består av verktyg, stöd. Inom ramen för satsningen kommer AI Sweden att stötta kommuner och organisationer i civilsamhället på ett antal olika sätt i det praktiska genomförandet under minst fyra år. Vinnova bidrar med projektfinansiering. Kraftsamlingen delas in i 6 insatsområden.

  Kraftsamlingen består av verktyg, stöd. Inom ramen för satsningen kommer AI Sweden att stötta kommuner och organisationer i civilsamhället på ett antal olika sätt i det praktiska genomförandet under minst fyra år. Vinnova bidrar med projektfinansiering. Kraftsamlingen delas in i 6 insatsområden.

  1. Mobilisering
   En bred mobilisering sker där målgruppen bjuds in för lärande, samarbete och hjälp med att komma i gång.
  2. Arena för samarbete
   En central del består av att skapa en plattform och ett forum för samverkan och erfarenhetsutbyte inom målgruppen. AI Sweden informerar löpande om aktiviteter och tillhandahåller samarbetsplattformen my.ai.se.
  3. Strukturkapital
   Genom sin expertis och interaktion med målgruppen så bygger AI Sweden gradvis upp en portfölj av värdefulla verktyg som alla kan använda sig av för att komma framåt. Det handlar t ex om dokumentation av erfarenheter, guider, metodik, användningsfall m.m.
  4. Finansiering
   Under kraftsamlingen erbjuder Vinnova fyra utlysningar där målgruppen och involverade företag kan söka finansiellt stöd för sina projekt. Mer information finner du nedan.
  5. Stöd till projekt
   AI Sweden kommer att stötta de projekt som Vinnova finansierar. De kommer också facilitera samverkan och att viktiga erfarenheter från dessa projekt tillgängliggörs för hela målgruppen.
  6. Nationell samordning
   AI Sweden och SKR driver ett AI-råd för Sveriges kommuner där gemensamma behov och möjligheter identifieras, prioriteras och aktivt drivs framåt. En av Vinnovas utlysningar stöttar breda samarbetsprojekt för uppbyggandet av gemensamma förmågor.

  På AI Swedens hemsida och deras övriga kanaler kan du få mer information om vad som konkret erbjuds i takt med att det byggs upp.

  För att arbetet ska få största tänkbara effekt är det värdefullt att så många kommuner och aktörer från civilsamhället som möjligt involverar sig i kraftsamlingen. Det avgörande är inte om man använder AI idag, det avgörande är om man är nyfiken på hur verksamheten kan utnyttja en helt ny verktygslåda.

 • Genom finansieringsmöjligheter från Vinnova skapas också förutsättningar för att omsätta idéer i praktiken. Under tre perioder kommer det vara möjligt att söka medel för konkreta utvecklingsprojekt, och dessutom kommer det finnas en utlysning skräddarsydd för att ta fram delbara resurser och lösningar.

  Genom finansieringsmöjligheter från Vinnova skapas också förutsättningar för att omsätta idéer i praktiken. Under tre perioder kommer det vara möjligt att söka medel för konkreta utvecklingsprojekt, och dessutom kommer det finnas en utlysning skräddarsydd för att ta fram delbara resurser och lösningar.

  Vinnovas planerade utlysningar inom ramen för satsningen

  • Starta er AI-resa: För organisatoriskt lärande och praktisk användning av artificiell intelligens. Ettåriga pilotprojekt finansieras genom två likadana utlysningar som är öppna maj - september 2022 respektive 2023.
  • Uppskalning av AI-lösningar hos kommuner och civilsamhälle. Finansiellt stöd till AI-lösningar i tidig användning som har potential att skala brett inom målgruppen. Utlysningen är öppen från  mars 2023 och stänger i maj 2023.
  • Gemensamma AI-förmågor i kommuner och civilsamhälle. Finansiellt stöd till samarbetsprojekt där flera kommuner och/eller civilsamhällesorganisationer går samman för att gemensamt bygga upp ökade AI-förmågor. Utlysningen annonseras från juni 2023, är öppen från 1 november 2023 och stänger den 3 april 2024.
 • Kraftsamlingen pågår i minst fyra år och har fyra grundläggande mål. Den ses bäst som en bred uppsättning av olika insatser och värden som målgruppen kan ta till sig av efter eget behov och intresse. Kraftsamlingen ska vara värdefull för alla organisationer oavsett AI-mognad, storlek och tillgängliga resurser.

  Kraftsamlingen pågår i minst fyra år och har fyra grundläggande mål. Den ses bäst som en bred uppsättning av olika insatser och värden som målgruppen kan ta till sig av efter eget behov och intresse. Kraftsamlingen ska vara värdefull för alla organisationer oavsett AI-mognad, storlek och tillgängliga resurser.

  1. Ökande AI-mognad hos målgruppen

  Kraftsamlingen ska stötta målgruppens mognadsresa från intresse och initialt lärande till en högre mognad baserat på praktisk erfarenhet, arbete med teknisk infrastruktur och data samt organisatorisk förmåga.

  2. Aktiv samverkan och samordning

  Målgruppen ska ges möjlighet till forum och verktyg för samverkan och konkret samarbete. Kraftsamlingen ska också möjliggöra en förbättrad regional och nationell samordning kring frågor och behov av strategisk vikt för målgruppen så att gemensamma prioriteringar kan sättas och genomföras.

  3. Uppbyggnad och tillgängliggörande av strukturkapital

  AI Sweden ska i samarbete med målgruppen och stödjande aktörer arbeta för att den erfarenhet, kunskap och andra värden som skapas omsätts till ett strukturkapital som görs tillgängligt för hela målgruppen i form av artiklar, guider, policyförslag, användningsfall, verktyg etc.

  4. Synergier med hela AI-ekosystemet

  Kraftsamlingen ska skapa förutsättningar för att målgruppens arbete med AI sker i bästa möjliga synergi med hela AI-ekosystemet och övriga samhället - från industri och startups till akademi, myndigheter och regioner.

 • Kraftsamlingen är ett samarbete mellan Vinnova och AI Sweden. Vinnova ansvarar för utlysningar och projektfinansiering medan AI Sweden driver själva kraftsamlingen och dess kommunikation.

  Kraftsamlingen är ett samarbete mellan Vinnova och AI Sweden. Vinnova ansvarar för utlysningar och projektfinansiering medan AI Sweden driver själva kraftsamlingen och dess kommunikation.

  Satsningen sker i samverkan med DIGG (Myndigheten för digital förvaltning), MUFC (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) och SKR (Sveriges Kommuner och Regioner). Kraftsamlingen koordineras av en referensgrupp där samtliga fem organisationer ingår.

  • Fredrik Weisner är insatsansvarig för kraftsamlingen på Vinnova.
  • Rebecka Lönnroth är AI Swedens programledare.
 • Det finns många sätt att ta del av och involvera sig i kraftsamlingen oavsett vilken organisation du tillhör eller vilken roll du har. Vi ser fram emot att ett ökande antal organisationer kommer att bidra med kunskap och aktiviteter in i kraftsamlingen.

  Det finns många sätt att ta del av och involvera sig i kraftsamlingen oavsett vilken organisation du tillhör eller vilken roll du har. Vi ser fram emot att ett ökande antal organisationer kommer att bidra med kunskap och aktiviteter in i kraftsamlingen.

  Det bästa sättet att få insyn är genom att besöka AI Swedens webbplats för satsningen och följa dem via nyhetsbrev och på linked in. AI Sweden har en mobiliserande och samordnande roll och kommer i ökande omfattning att tillgängliggöra information och annonsera initiativ de kommande månaderna.

  Du kan med fördel också gå med i AI Swedens onlinetjänst My AI. My AI är en community för att dela med sig av och samarbeta kring användningsfall och områdeskunskap inom AI. Ett växande antal kommuner och civilsamhällesorganisationer har gått med och delar vad de gör, vad de kan och vad de vill göra. Det är en utmärkt plattform för att hitta inspiration, aktiviteter och samarbetspartners.

  Vinnova kommer att i god tid annonsera utlysningarna på Vinnova.se och vi kommer att organisera informationsmöten i samband med dem.

 • Finansierade projekt

Frågor?

Fredrik Weisner

Insatsansvarig för kraftsamlingen

+46 8 473 31 80

För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att se videoklipp från YouTube. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

Ändra dina kakinställningar

Se videon på separat webbplats i separat fönster

Senast uppdaterad 5 mars 2024

Statistik för sidan