Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vinnova satsar på hållbar omställning av textilsystemet

I Sverige finns både potentialen och viljan att driva en hållbar omställning mot en mindre resursintensiv och förorenande textilbransch. För att uppnå verklig förändring, när textilkonsumtionen ökat med 30 procent i Sverige de senaste 20 åren, mobiliserar och satsar Vinnova för att aktörer ska kunna utveckla och genomföra systemdemonstratorer.

Viljan att göra en hållbar omställning finns

Dagens textil- och modeindustri är en resursintensiv och förorenande bransch där miljö- och hälsopåverkan är stor i alla delar av den textila värdekedjan. Det vill säga från råvarumaterial, genom produktion och konsumtion, till avfallshantering. För att exempelvis producera ett kilo textil går det åt mellan 7 000 och 29 000 liter vatten och 1,5 till 1,9 kilo kemikalier, beroende på fiber och produktionsmetod.

Textil.JPG

Det finns en stor vilja bland många aktörer att förändra nuvarande ohållbara situation. Sverige har både små och stora textilföretag som driver hållbarhetsfrågan starkt internationellt - inom både mode och möbler. I Sverige har vi i många falla världsledande teknik och unika anläggningar, inte minst inom fiberåtervinning. Det finns ett stort antal enskilda projekt och initiativ. Man kan säga att potentialen finns där, ändå sker ingen omställning.

Trots en ökad miljömedvetenhet har textilkonsumtionen ökat med 30 procent per person i Sverige de senaste 20 åren. Varorna blir billigare och svenska konsumenter spenderar mer. Mycket blir hängande och en för stor andel slängs.

Systemdemonstratorer för verklig förändring

Vinnova har sedan hösten 2021 genomfört analys och strategiskt arbete för att mobilisera en insats för hållbar omställning av textilsystemet. Vinnova driver på olika sätt en omställning mot hållbara system. Återkommande rapporter från IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) och andra visar att vi behöver göra mer för att möta klimatkrisen.

Vinnova bedömer att textilområdet lämpar sig väl som arena för att utveckla och genomföra systemdemonstratorer. Det är en insatsform som är under utveckling och som syftar till att i stor skala i en verklig miljö visa vägen för – demonstrera – hur en kombination av strategiskt utvalda innovativa lösningar med hög mognadsgrad tillsammans kan förändra ett system i en angiven riktning. En systemdemonstrator pekar inte endast på behov av teknisk innovation, utan också på beteenden, kultur, regelverk, gränssnitt och marknader och hur de behöver utvecklas för att den önskade förändringen ska kunna bli verklighet.

Hitta kraft till förändring i synergier

Bedömningen är att det finns behov av att djupa i hur man i detalj bör designa systemdemonstratorer inom ett antal områden kopplat till textilsystemet. Vinnova har välkomnat Högskolan i Borås att ansöka om stöd för projekt som syftar till att genomföra och koordinera genomförandestudier för systemdemonstratorer inom flera områden. På så sätt kan förberedelsearbetet för de olika områdena, som i stor utsträckning kommer att innehålla liknade moment, stödjas, kvalitetssäkras och erbjudas expertis inom systemdesign, mobilisering och avtalsfrågor. Det gör det enklare att ge en samlad bild från de olika områdena kopplat till det svenska textilsystemet.

Senast uppdaterad 29 mars 2023

Statistik för sidan