Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Främja svenskt deltagande i Horisont Europa: planeringsprojekt inom Hållbar industri 2021

Med denna utlysning vill vi finansiera planeringsprojekt för svenska aktörer så att de kan omsätta sina projektidéer till konkurrenskraftiga ansökningar till Horisont Europas arbetsprogram. Detta erbjudande är en av flera nya insatser inom Vinnovas prioriterade område Hållbar industri. Det innebär att projektresultaten förväntas bidra till ett eller flera av Hållbar industri långsiktiga effektmål: Klimatneutral och cirkulär produktion, Resurseffektiva och resilienta värdekedjor, Global konkurrenskraft samt En socialt hållbar industri. Erbjudandet är därför begränsat till de utlysningar inom arbetsprogrammet som finns angivna i bilaga 1.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Planeringsprojekt ska resultera i inlämning av en färdig Horisont Europa ansökan. Finansieringen ska nyttjas för att utveckla projektidén, etablera ett starkt konsortium, samt planera de resurser som krävs för att projektet ska bli en framgång.

Vem kan söka?

Aktörer (juridiska personer) med underbyggda projektidéer och möjlighet att omsätta dessa i konkurrenskraftiga ansökningar till Horisont Europas arbetsprogram. Konsortiet ska bestå av minst tre svenska projektparter varav minst ett företag.

Hur mycket kan ni söka?

Varje planeringsprojekt kan söka upp till 500 000 kronor (för en koordinerande roll) eller 300 000 kronor (för en deltagande roll). Vinnovas finansiering får utgöra högst 80 procent av projektets totala stödberättigande kostnader.

Vad handlar erbjudandet om?

Svensk industri har potential att leda omställningen till hållbarhet, både inom och utanför landets gränser. Omställningen kräver insatser som förenar resurser och kompetenser från olika discipliner, teknikområden och kunskapsområden. Vinnova vill stärka svenska aktörers möjligheter att delta i Horisont Europas utlysningar inom området Hållbar industri.

Med denna utlysning vill vi finansiera planeringsprojekt för svenska aktörer så att de kan omsätta sina projektidéer till konkurrenskraftiga ansökningar till Horisont Europas arbetsprogram.

Horisont Europa, EU:s nya ramprogram för forskning och innovation som startade i januari 2021, syftar att bekämpa klimatförändringar, bidra till att uppfylla målen för hållbar utveckling, samt öka EU:s konkurrenskraft. Deltagandet i Horisont Europa kan ge förutsättningar för svenska organisationer att stärka sina positioner i den globala innovationsfronten, och därmed uppnå en kritisk massa för att driva industrins omställning genom samverkan med andra europeiska aktörer

De utlysningar och ”topics” inom Horisont Europa som är aktuella finns i bilaga 1 nedan. De topics som ryms inom Vinnovas område Hållbar industri bedöms vara delar kluster ”Digital, Industry and Space, kluster ”Climate, Energy and Mobility” och ”Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment”, inom pelare 2 ”Global Challenges and European Industrial Competitiveness.

Arbetsprogrammen för 2021-2022 inom Horisont Europa är beslutade och publicerade på EU-kommissionens webbplats:

Kluster Digital, Industry and Space: wp-7-digital-industry-and-space_horizon-2021-2022_en.pdf (europa.eu)

Kluster Climate, Energy and Mobility: wp-8-climate-energy-and-mobility_horizon-2021-2022_en.pdf (europa.eu)

Kluster Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment: wp-9-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-and-environment_horizon-2021-2022_en.pdf

(europa.eu)

Flera ansökningstillfällen

Vid nästa ansökningstillfälle som stänger 18 oktober klockan 14.00 kommer det gå att ansöka om planeringsprojekt för utlysningar inom Horisont Europa som stänger under 2022. Vinnova planerar att fortsätta erbjuda planeringsprojekt och det kommer även under våren 2022 att ansöka om planeringsprojekt för utlysningarna inom Horisont Europa som stänger under hösten 2022.

Läs mer om Horisont Europa

Viktiga datum

I det här erbjudandet bedömer vi ansökningar vid flera tillfällen. Därför har vi delat in ansökningstiden i flera ansökningsperioder. Det innebär att om du skickar in din ansökan före den sista dagen i en ansökningsperiod får du den bedömd i anslutning till det datumet. Men du kan skicka in din ansökan när som helst före sista ansökningsdag. I tidslinjen visas de ansökningsperioder som ligger närmast i tid.

 • Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Anna Ottenhall

  Utlysningsansvarig

  + 46 8 473 30 71

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2021-01980

  Statistik för sidan