Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Tillsammans mot gemensamma mål

Vinnova vill genom denna pilotsatsning erbjuda civilsamhällesorganisationer möjlighet att delta i en lärinsats för att stärka sin innovationsförmåga. Deltagarna kommer att få möjlighet att fördjupa sig i viktiga metoder såsom systemtänkande och designmetodik. Därtill kommer de ges förutsättningar och möjlighet att utöka sitt nätverk och samskapa lösningar för att fler barn ska få en mer jämlik chans att klara skolan. Genom denna lärinsats vill Vinnova bidra till att nya systemlösningar kommer samhället till nytta och att innovationsförmågan i civilsamhället stärks.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Civilsamhällesorganisationer, inkl. sociala företag, kan söka för att delta i en lärinsats kring systemtänk och designmetodik. Målet är att stärka förmågan och förutsättningarna för att adressera utmaningen ”en mer jämlik chans att klara skolan” genom ny kunskap och i samskapande med andra.

Vem kan söka?

Civilsamhällesorganisationer, inklusive sociala företag, som har ett arbete riktat mot barn och unga. Organisationerna kan vara nationella, regionala eller lokala.

Hur mycket kan ni söka?

Erbjudandet innefattar ingen projektfinansiering. Möjlighet ges att kostnadsfritt delta i lärinsatsen. För de organisationer som antas kommer det dock i ett senare skede ges möjlighet att söka ersättning upp till 30 000 kronor för rese- eller personalkostnader/organisation.

Viktiga datum

 • Beskrivning av erbjudandet

  • I många avseenden är Sverige ett bra land att vara barn i och växa upp i. Men tyvärr inte för alla barn och inte överallt. Ojämlikheten mellan barn har ökat vilket går stick i stäv med Agenda 2030 och mål 10 om minskad ojämlikhet. En viktig faktor för en mer jämlik start i livet är att alla barn så långt det är möjligt bereds samma möjligheteter att forma sitt eget liv. De tidiga levnadsåren och uppväxtmiljön ska inte vara det som bestämmer ett barns framtid.

   Utbildning är en nyckelfaktor för att på ett effektivt sätt minska ojämlikheten i samhället. och för att för att frigöra barn från omständigheter de inte rår över. Såsom uppväxt, föräldrar och hemmiljö. Det finns dock studier som visar att klyftorna inom utbildningssystemet, beroende på exempelvis familjebakgrund och föräldrars utbildningsnivå,

   Nästan var sjunde elev klarar inte grundskolan i Sverige idag. I socioekonomiskt utsatta områden är siffran oftast högre. Skolor med låga resultat har historiskt varit koncentrerade till förorter i storstäderna, men även utanför storstadsregionerna presterar allt fler skolor ett lägre resultat avseende gymnasiebehörighet.

   Att ge barn en mer jämlik chans att uppnå gymnasiebehörighet är en komplex utmaning som inte enbart är begränsad till en sektor eller en viss typ av aktörsgrupp. Inte heller är lösningen enkel. Komplexa utmaningar kräver komplexa lösningar och vi behöver experimentera med många olika typer av lösningar för att möjliggöra en förändring mot målet: att alla barn klarar skolan.

   För att möta utmaningen med ökad ojämlikhet bland barn, och för att uppnå målet att alla barn ska ha en jämlik chans att klara skolan, behövs samverkan, kraftsamling och innovation. För att lyckas krävs det att aktörer från alla sektorer är med och bidrar och har en plats i arbetet framåt. Där har civilsamhällets aktörer en viktig roll att spela.

  • Vinnovas uppdrag är att öppna upp för innovation som gör skillnad. Vi vill arbeta för att civilsamhällets organisationer har innovationskraft i världsklass som fullt ut används för att effektivt leda i ett hållbart samhälle.

   Vinnova vill genom denna specifika pilotsatsning erbjuda civilsamhällesorganisationer möjlighet att delta i en lärinsats för att stärka sin innovationsförmåga.

   Lärinsatsen omfattar sex halvdagar och leds av Expedition Mondial och Vinnova. Deltagarna kommer att få möjlighet att fördjupa sig i metoder såsom systemtänkande och designmetodik. Därtill kommer de erbjudas förutsättningar och möjlighet att utöka sitt nätverk och samskapa lösningar för att barn ska få en mer jämlik chans att klara skolan. Genom denna lärinsats vill Vinnova bidra till att nya lösningar som tar ett helhetsgrepp på samhällsutmaningen kommer till nytta och att innovationsförmågan i civilsamhället stärks. Cirka 10-15 organisationer kommer att erbjudas att delta.

   För att skapa förändring är lärinsatsen uppdelad i tre huvudmoment:

   • Fyra lärträffar (halvdagar): Verktyg och metoder för systemtänk

   För att mer systematiskt angripa samhällsutmaningen behövs verktyg och metoder för systemtänk, systems thinking. Genom fyra lärträffar kommer deltagarna tillgång till nya metoder och verktyg som appliceras under insatsens genomförande direkt på den utvalda samhällsutmaningen. Verktygen kommer utformas så att de också kan användas för lärande inom den egna organisationen efter lärinsatsens slut.

   • Två missionworkshops (halvdagar): Samla systemet i rummet

   Vi är övertygade om att framtiden skapas tillsammans. Därför vill vi föra människor samman, arbeta tillsammans systemiskt, över gränser och silos mot gemensamma mål. I denna lärinsats görs detta genom två workshops som riktar sig mot representanter från olika sektorer och intressegrupper med bäring på utmaningen. Metoden som används är ett missionorienterat arbetssätt som innebär att involvera, driva tillsammans, se varandras perspektiv och enas om kraftfulla tydliga riktningar mot viktiga gemensamma mål där alla som berörs deltar. Processen förväntas även leda till att nya nätverk mellan aktörerna skapas. Deltagarna kommer förväntas delta aktivt i dessa workshops.

   • Eventuell finansiering: Nya lösningar ges möjlighet att testas

   Insatsen syftar till att gemensamt komma fram till och belysa luckor och hävstänger i systemet runt barn och därigenom kunna föreslå nya träffsäkra lösningar för att bidra till att barn får en mer jämlik chans att klara skolan. Men komplexa samhällsutmaningar kan inte skissas fram på ett papper, de måste ges möjlighet att utvecklas och testas i verkligheten. Därför kommer organisationerna, tillsammans med andra aktörer, att kunna föreslå kommande tematik till Vinnova på insatser (utlysningar eller liknande) som på bästa sätt möter samhällsutmaningen. Organisationerna erbjuds även en dialog med Vinnova om möjlig finansiering av lösningar som uppkommer i samband med lärinsatsen. Framtida finansiering kan dock inte garanteras deltagarna.

  • Mål på kort sikt:

   Deltagarna ska vid lärinsatsens slut ha:

   • Ökat förståelsen för systemtänk och dimensionerna i systeminnovation samt hur dessa är relevanta för att lösa komplexa utmaningar. Detta inkluderar en ökad kunskap om komplexa system och förståelse för hur olika lösningar behöver samspela i önskad riktning. 
   • Ökat sin förmåga att designa nya samverkansmodeller.  
   • Ökat sin motivation att samverka tvärsektoriellt och samskapa lösningar. 
   • Utökat sitt nätverk och skapat relationer med relevanta organisationer och beslutsfattare i civilsamhället, offentlig och privat sektor och därmed ökat möjligheten till långsiktigt hållbara lösningar. 
   • Genom en designprocess fått en bredare förståelse för vad i systemet som bör förändras för att uppnå målet att alla barn ska ha en jämlik chans att klara skolan, samt kommit fram med förslag på systemlösningar, eller tematik, som angriper utmaningen.
   • Ha en plan för hur systemförändring ska genomsyra det egna arbetet även efter projektets slut. 
   Mål på lång sikt:
   • Fler civilsamhälles- och aktörer från offentlig sektor och näringsliv samverkar målstyrt för att möta barns behov
   • Systemlösningar utvecklas och testas i verkliga miljöer
   • Systemlösningar som möter barns behov levereras av civilsamhällets organisationer i samverkan med andra sektorer
   • Gå från projekt och lösningar som är fristående och fragmenterade till samskapade systemlösningar som kommer till nytta i samhället
   • Starkt lysande exempel bland civilsamhällets organisationer på nyskapande arbetssätt för systemlösningar som möter barns behov
  • Till denna insats kan civilsamhällesorganisationer, inklusive sociala företag, som har ett arbete riktat mot barn och unga ansöka. Organisationerna kan vara nationella, regionala eller lokala.

   Vi söker efter organisationer som gör ett verkligt åtagande och som vill driva en förändring genom ökad samverkan och samskapande mellan sektorer. Deltagarna ska ha kapacitet att internt kunna påverka sin egen organisation. Vi förväntar oss att deltagarna prioriterar och deltar aktivt i hela denna insats.

   Vi ser helst att varje organisation är representerad av två personer, varav en helst ska vara på toppledarnivå (exempelvis generalsekreterare, innovationschef eller dylikt).

  • Aktiviteter det går att söka finansiering för

   I denna insats går det inte att söka bidrag. Detta erbjudande innefattar ingen projektfinansiering utan innebär möjligheten att kostnadsfritt delta i lärinsatsen. För de organisationer som antas kommer det dock, att efter att beslut om beviljande skickats ut, finnas möjlighet att söka ersättning av Vinnova på upp till 30 000 kronor för interna rese- eller personalkostnader per organisation. Detta är begränsat till organisationer som anses bedriva icke-ekonomisk verksamhet.

   Därtill kommer organisationerna, tillsammans med andra aktörer, att kunna föreslå kommande tematik på insatser (utlysningar eller liknande) som möter samhällsutmaningen. Organisationerna erbjuds även en dialog med Vinnova om möjlig finansiering av lösningar som uppkommer i samband med lärinsatsen. Ingen framtida finansiering garanteras dock deltagarna i lärinsatsen.

  • Vi kommer endast bedöma ansökningar som uppfyller följande formella krav och som ligger i linje med utlysningens syfte:

   • Företaget/organisationen är en civilsamhällesorganisation (inklusive socialt företag)
   • Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska
   • Projektparter ska vara juridiska personer och bidragsmottagare ska ha filial eller driftställe i Sverige

   När anmälan lämnats in granskar Vinnova:

   • att företaget/organisationen finns registrerad som juridisk person
  • Vad bedömer vi?

   Ansökningarna kommer bedömas efter kriterierna potential, genomförbarhet och aktörer. Varje kriterium består av underkriterier där det är viktigt att sökanden tydligt beskriver och besvarar i sin ansökan.

   Potential (dvs betydelsen av resultaten och effekterna om insatsen lyckas)

   • Deltagarnas potential att nyttiggöra de färdigheter som utvecklas under lärinsatsen i sitt eget arbete och sin egen organisation.
   • Deltagarnas potential att på sikt bidra till, eller leverera, systemlösningar som möter barns behov av en mer jämlik skolgång

   Aktörer (dvs hur organisationen är relevant för insatsen och hur de utvalda från organisationen kan bidra till insatsens mål)

   • Organisationens relevans utifrån utmaningen ”en jämlik chans att klara skolan”
   • Deltagarnas förutsättningar att delta aktivt och engagerat under lärinsatsens samtliga delar
   • Deltagande, eller involvering/förankring, hos ledning i den egna organisationen

   Genomförbarhet

   • Hur organisationen planerar att omsätta lärinsatsens metoder, verktyg och resultat internt

   Hur bedömer vi?

   Bedömningen av ansökan sker i konkurrens enligt de bedömningskriterier som anges ovan. Bedömningen görs av handläggare på Vinnova.

   Vid urval av deltagare kommer Vinnova ta hänsyn till att de utvalda representerar en balans av olika aktörer, storlek och geografisk spridning. Vinnova avser även att sträva mot en jämställd fördelning av deltagare i lärinsatsen.

  • Om våra beslut

   Besked om er ansökan om deltagande tillstyrkts eller avstyrkts meddelas senast den 17 februari 2022. Ansökan lämnas in via intressentportalen. Efter att ansökan registrerats skickas en bekräftelse för anmälan via e-post till den som står för användarkontot i Intressentportalen, projektledare och firmatecknare. Vinnovas beslut meddelas också via e-post till den som står för användarkontot i Intressentportal, projektledare och firmatecknare.

   Vårt beslut om att tillstyrka eller avstyrka en ansökan kan inte överklagas.

  • Vad menas med civilsamhälle?

   Med civilsamhället menar vi: ”en arena, skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet, där människor organiserar sig och agerar tillsammans i gemensamma intressen”.

   Ibland används begreppet ”det civila samhällets organisationer”. Med det menas:

   • Organisationer inom den ideella sektorn.
   • Självstyrande kooperativa verksamheter med oegennyttigt uppdrag, och ofta med en ideologisk medvetenhet.
   • Aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning. Vinsten ska vara ett medel för att driva verksamhet och inte ett mål i sig.
   • Sociala företag (se beskrivning nedan)

   Vad menas med sociala företag?

   Sociala företag, det vill säga företag där den affärsmässiga verksamheten är ett medel för att uppnå specifika samhällsnyttiga mål. Resultatet mäts i relation till hur man uppfyller dessa mål. Ekonomiska överskott återinvesteras huvudsakligen i verksamheten, alternativt investeras i ett nytt samhällsnyttigt projekt.

   Kan sociala företag söka i den här utlysningen?

   Sociala företag inbegrips i ovanstående definition civilsamhällets organisationer och kan söka i denna utlysning.

  • Stöd för att skriva en korrekt ansökan

   I denna utlysning erbjuder Vinnova stöd för att skriva en korrekt ansökan genom en digital frågestund. Under den digitala frågestunden beskrivs ansökningsprocessen. Därtill finns möjlighet att ställa frågor. Vi diskuterar dock inte innehållet i er specifika ansökan.

   Kommande tillfällen för digital frågestund

   Torsdag den 20 januari 2022 kl. 15.00 – 16.00. Länk till anmälan.

   Frågor?

   Eventuella frågor besvaras av civilsamhallet@vinnova.se.

   Kontaktuppgifter

   Sara Hugosson, insatsansvarig, +46 8 473 30 45

   Felicia Gustafsson, handläggare +46 8 473 31 20

   David Renemark, handläggare +46 8 473 31 91

   Åsa Finth, administratör +46 8 473 31 21

   Vinnova Helpdesk

   Tekniska frågor

   +46 8 473 32 99

   helpdesk@vinnova.se

  • Datum
   Ändring
   17 jan 2022

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Sara Hugosson

  Utlysningsansvarig/Handläggare

  +46 8 473 30 45

  Åsa Finth

  Administrativa frågor

  +46 8 473 31 04

  David Renemark

  Handläggare

  +46 8 473 31 91

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Diarienummer 2021-05136

  Statistik för sidan