Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

PiiA: Framtidens processindustri-Datadriven och hållbar - hösten 2022

Syftet med utlysningen är att öka hållbarhet och konkurrenskraft hos svensk processindustri genom att öka användningen av ny teknik och avancerad dataanalys i värdekedjor kopplade till processindustrin, både inom och mellan företag.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Initiera och genomföra genomförbarhetsstudier samt forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt (FUI-projekt) med fokus på digitalisering av processindustriella värdekedjor.

Vem kan söka?

Konsortier bestående av företag, universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra relevanta aktörer (juridiska personer).

Hur mycket kan ni söka?

Preliminärt 600 000-5 000 000 kronor beroende på typ av projekt.

Viktiga datum

 • Beskrivning av erbjudandet

  • En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT och Automation (PiiA) för hösten 2022.

   PiiA är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsprogram. Syftet med satsningen på strategiska innovationsprogram är att skapa förutsättningar för internationell konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar.

   PiiA verkar för att inspirera processindustrin och deras leverantörer att göra mer med sin data; genom att tillgängliggöra data i processindustrins värdekedjor på ett tillförlitligt och affärsmässigt sätt. Arbete sker i bred samverkan mellan företag, branschföreträdare, forskningsinstitut och universitet/högskolor

   För mer information om programmet PiiA

   PiiAs programplan och rapportserie ger ytterligare bakgrund till programmet och är relevanta referenser för nya projekt. Dokumenten finns på PiiAs webbplats

   SIP PiiA / Aktuellt / Rapporter och Presentationer

  • Det strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT och Automation (PiiA) erbjuder finansiering av genomförbarhetsstudier eller forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt (FUI-projekt) med fokus på dataanalys i processindustriella värdekedjor.

   Syftet med utlysningen är att öka hållbarhet och konkurrenskraft hos svensk processindustri, och deras leverantörer, genom att öka användningen av ny teknik och avancerad dataanalys i processindustriella värdekedjor, både inom och mellan företag.

   Med processindustri avser vi processer med kontinuerliga flöden. Vi välkomnar ansökningar från processindustrins alla branscher, t.ex skogs-, gruv-, stål-, kemi-, livsmedels- eller läkemedelsindustrin. PiiAs fokusområde är inte diskret tillverkning i tillverkande industri.

   Utlysningen riktar sig till konsortier bestående av företag, universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra för projektet relevanta aktörer (juridiska personer).

   Vi välkomnar konsortier som inkluderar mindre företag med spetskompetens som kompletterar större aktörer.

   Utländska aktörer är välkomna att delta i projekt, dock inte som koordinatorer. Bidrag beviljas endast till svenska organisationer. Med svenska organisationer menas även utländska organisationer som har filial eller driftställe i Sverige. Kostnader i projektet ska vara knutna till filialens eller driftställets verksamhet.

   Vi finansierar projekt som adresserar reella behov i processindustrin.

   Projekt ska vara av strategisk betydelse för medverkande företag och forskargrupper samt leda till hållbar tillväxt och stärkt marknadsställning för Sverige inom processindustrin.

   Projekten förväntas adressera utmaningar kopplade till hur industriellt data kan nyttjas för att säkerställa att svensk processindustri och dess teknikleverantörer bibehåller och utvecklar sin konkurrenskraft.

   Följande två typer av projekt finansieras i denna utlysning

   Genomförbarhetsstudie

   Upp till 9 månader, maximalt bidrag 600 000 kronor per studie

   FUI-projekt

   Upp till 36 månader, maximalt bidrag 5 000 000 kronor per projekt

  • Finansieringen förväntas aktivt stödja processindustrins digitala och gröna omställning.

   Vinnova har i uppdrag att främja hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation. Förbättrade förutsättningar för innovation stärker kapaciteten att nå målen för hållbar utveckling i Agenda 2030. Genom våra insatser bidrar vi till det globala åtagandet att nå målen.

   Vårt arbete för att bidra till målen i Agenda 2030

   Inom Agenda 2030 har Vinnova särskilt pekat ut klimat och jämställdhet som två centrala hållbarhetsperspektiv som våra finansierade satsningar ska bidra positivt till. Projekt finansierade av Vinnova förväntas därmed ta särskild hänsyn till klimatet och jämställdhetsaspekter.

   Sverige är en världsledande industrination. Digitaliseringen förändrar hur industriföretag utvecklar, tillverkar och når marknaden och förutsätter att IT och produktionssystem digitalt närmar sig varandra med möjliggörande teknik som går under benämningen IndTech. Begreppet IndTech är ett samlingsnamn för teknologier som implementeras för att göra industrin smart och levereras av hundratals små och medelstora teknikleverantörer som utvecklar teknik för industriell digitalisering för världsmarknaden. 

   Inom industrin avgörs ofta livslängden på teknik av tillgången till service och reservdelar eller större ombyggnadsbehov. I praktiken innebär det att befintliga strukturer kan ha lång livstid kvar men samtidigt stegvis behöver kompletteras med öppna digitala lösningar och standarder.

   Samverkan, kraftsamling och innovation kommer att vara avgörande för att nå målen i Agenda 2030. Med denna utlysning vill vi få fler att i samverkan utveckla sin innovationsförmåga och skapa nya lösningar som bidrar till målen, inom ramen för utlysningens prioriteringar.

   Med utlysningen vill PiiA öka samverkan och innovationsförmågan hos svensk processindustri, IndTech bolag och forskargrupper att öka tillgången till strukturerade data för avancerad dataanalys i värdekedjor kopplade till processindustrin. Användningen av ny teknik och avancerad dataanalys gör att processer kan optimeras och resurser används mer effektivt.

   Finansieringen förväntas aktivt stödja processindustrin in i nästa utvecklingsskede, utveckla och dela kunskap om möjliggörande teknik som IndTech som är globalt konkurrenskraftig.

   Projekten förväntas leda till:

   • Ökad tillgång och åtkomst till data i industriella värdekedjor, både inom och mellan företag.
   • Analys och förädling av stora datamängder, kopplat till reella behov hos en processindustri.
   • Ökad kunskap och förståelse för hur delat industriellt data kan leda till nya tjänster och affärsmodeller genom processindustrins värdekedja.
   • Datadriven optimering av processer och värdekedjor
   • En mer hållbar och cirkulär processindustri genom nyttjande av industriellt data

   Jämställdhet är en förutsättning för hållbar tillväxt. Det utgör ett av hållbarhetsmålen i Agenda 2030, men det är också ett perspektiv som ska genomsyra arbetet med alla mål.

   Utlysningen ska därför bidra till en jämställd samhällsutveckling kopplat till två huvudsakliga perspektiv: 

   • Att kvinnor och män tar del av bidraget samt deltar i och har inflytande över projektet på ett jämställt sätt.  
   • Att projektet analyserar och tar ställning till om det finns jämställdhetsaspekter som är relevanta inom lösningens problemområde och nyttiggörande, exempelvis köns- eller genusaspekter. 

   Om jämställd finansiering av innovationer

  • PiiA har fokus på svensk processindustri och inkluderar både processindustri-företag och processindustrins leverantörer. Med processindustri avser vi processer med kontinuerliga flöden. Vi välkomnar ansökningar från processindustrins olika branscher så som skogs-, gruv-, stål-, kemisk-, livsmedels- eller läkemedelsindustrin.

   Diskret tillverkning, dvs tillverkande industri, ingår inte i PiiAs fokusområde.

   Utlysningen riktar sig till konsortier som innehåller minst ett företag, samt andra för projektet relevanta aktörer så som universitet, högskolor, forskningsinstitut m.m. Samtliga projektparter ska vara juridiska personer. Även utländska parter är välkomna att delta i projekt, dock inte som koordinatorer.

   Det gemensamma projektet ska ha positiv påverkan på parterna i projektet som ska utgöra ett väl balanserat konsortium där någon eller några av följande aktörer ska ingå:

   • Processindustri som har identifierat en möjlighet att radikalt förbättra sin konkurrenskraft genom att tillämpa, för sitt område, ny kunskap eller ny teknik på ett nytt sätt.
   • Leverantörsföretag eller så kallat IndTech-företag som har identifierat ett nytt marknadsbehov, som söker en produkt eller tjänst med ny affärsmodell som svarar mot detta behov, där produkten/tjänsten skiljer sig betydligt från det som redan finns på marknaden.
   • Forskargrupp som ser utmaningen som en del av ett viktigt forsknings-problem som kräver ny kunskap, eller som ser möjligheter till ny tillämpning av forskningsbaserad kunskap.

   Parterna i ett projektkonsortium förväntas gemensamt ha:

   • Identifierat en eller flera viktiga utmaningar kopplade till ett befintligt eller framtida processindustriellt problem.
   • En idé om en lösning på dessa utmaningar (teknik och/eller affärsmodell).
   • Inriktning mot en tillväxtdrivande och innovativ digitalisering av processindustrin och dess leverantörer.
   • En ambition att tillsammans utveckla och tillgängliggöra denna lösning inom branschen eller som en branschöverskridande lösning.
  • Aktiviteter det går att söka finansiering för

   Följande två typer av projekt finansieras genom utlysningen:

   • Genomförbarhetsstudie
    Studien pågår i maximalt 9 månader och består av minst två parter, varav minst ett företag. Studien syftar till att utreda och testa koncept och fungerar som förberedelse för ett FUI-projekt.
   • FUI-projekt
    Projektet pågår i maximalt 36 månader och består av minst tre parter, varav minst två ska vara företag. Projektet förväntas indikera potential i applicering och eller värdeskapande av nya teknologier samt om möjligt validera/demonstrera sitt resultat i relevant miljö.

   Genomförbarhetsstudie

   FUI-projekt

   Projekttid

   Upp till 9 mån

   Upp till 36 månader

   Maximalt bidrag per projekt

   Upp till 600 000 kronor

   Upp till 5 000 000 kronor

   Parter

   Minst 2 parter varav minst 1 företag

   Minst 3 parter varav minst 2 företag

   Planerad budget för utlysningen är 15 miljoner kronor och vi avser finansiera 2–6 FUI-projekt och 3–8 genomförbarhetsstudier.

   Stödberättigande kostnader

   Vår finansiering sker genom bidrag. Bidrag till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd.

   Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom bidrag.

   Statligt stöd till ekonomisk verksamhet (företag)

   Regler för vilka kostnader som är stödberättigande

   För att en kostnad ska vara stödberättigande ska den vara faktisk, reviderbar och uppstå inom projekttiden.

   Enskilda projektparters stödberättigande kostnader kan helt eller delvis täckas av

   bidrag från Vinnova. Den del som täcks av Vinnovas finansiering utgör den så kallade stödnivån och uttrycks i procent.

   I denna utlysning kan projektet som helhet få finansiering från Vinnova med max 50 procent av de totala stödberättigande kostnader.

   Den maximala stödnivån bestäms per bidragsmottagare och olika regler gäller för olika typer av organisationer, aktiviteter och projekt

  • Vi kommer endast bedöma ansökningar som uppfyller följande formella krav:
   • Konsortiet består av
   • minst två parter varav minst ett företag för genomförbarhetsstudier
   • minst tre parter varav minst två företag för FUI-projekt
   • Projektparterna är juridiska personer
   • Koordinatorn är en svensk organisation
   • Projektpart som söker bidrag är en svensk organisation. Med svenska organisationer menas även utländska organisationer som har filial eller driftställe i Sverige.
   • För projekt med små och medelstora företag (SMF) som deltagare, måste företaget ha:

   minst en heltidsanställd.

   Användarhandledning om definitionen av SMF-företag (vinnova.se)

   • Projektet är inte påbörjat innan ansökan lämnas in
   • Ansökan är skriven på svenska eller engelska
   I ansökan ska följande obligatoriska bilagor (i PDF-format) bifogas:
   • Projektbeskrivning.

   Projektbeskrivning för FUI-projekt ska maximalt omfatta 11 sidor, och för genomförbarhetsstudier 7, stående A4-sidor med enspaltiga 12 punkters svart text, och skrivas enligt mall.

   • Projektreferat, inklusive en sida med kontaktuppgifter, ska skrivas enligt mall. Texten ska kunna spridas och publiceras fritt och ska därför inte innehålla konfidentiella eller andra känsliga uppgifter.
   • CV-bilaga i A4. Den ska innehålla relevanta Cv:n för projektledaren och samtliga nyckelpersoner. Varje CV ska vara maximalt 1 A4-sida med 12 punkters text och följa strukturen i mallen.
   • SMF-bilaga (högst en sida per deltagande SMF- små och medelstora företag) enligt mall om sådana företag ingår i ansökan.

   Endast efterfrågade sidor och bilagor kommer att bedömas. Hänvisning till webbsidor, tidigare projektbeskrivningar eller slutrapporter kommer ej att beaktas.

   OBS! Om ansökan bygger vidare på en pågående förstudie eller andra pågående projekt ska dessa planeras vara avslutade innan det nya projektet planeras starta.

   Samtidigt som ansökan skickas till Vinnova ska bilagan Projektreferat även skickas till PiiA via e-post info@sip-piia.se.

  • Vad bedöms?

   Ansökan ska ligga i linje med utlysningens syfte och mål angivna i avsnitt

   Vad vill PiiA åstadkomma med finansieringen

   och bedöms enligt kriterierna nedan.

   Potential för processindustrin och dess leverantörer (för genomförbarhetsstudier bedöms potential hos efterföljande FUI-projekt)

   • Relevans: Projektet ska bidra till PiiAs övergripande mål och de specifika mål som finns för utlysningen.
   • Innovation och affärsidé: Tydlig innovation och stor potential för framtida affärer genom introduktion av ny teknik, nya processer och affärsmodeller i processindustriella tillämpningar.
   • Tillämpningar: Tydligt beskrivna tillämpningsområden och nytta för processindustrin och dess leverantörer.
   • Effekter: Projektets potential att bidra till nytta för många aktörer i processindustrin och bland dess kunder och leverantörer.
   • Globala målen i Agenda 2030: Projektets potential att bidra positivt till de globala målen i Agenda 2030, samt minimera de negativa effekterna och påvisa effekterna med relevanta mätetal.

   Introduktion till Agenda 2030, Statistikmyndigheten SCB

   Analys av synergier och målkonflikter i Sveriges frivilliga granskning av arbetet med Agenda 2030

   Aktörer

   • Samverkan: Att projektets parter samverkar i projektet och att projektet är väl förankrat hos deltagande organisationer.
   • Kompetenser: Att projektets parter har tillgång till kompetens, samarbets-parter och nätverk som behövs för att utveckla projektets idé/lösning. Det innefattar även relevant hållbarhetskompetens. [rekommenderat att specificera typ av hållbarhetskompetens]
   • Relevans: Minst en projektpart ska vara verksam inom processindustrin
   • Ekonomi: Att projektets parter har ekonomiska förutsättningar att kunna genomföra projektet.
   • Jämställdhet: Hur väl projektteamet är sammansatt, samt fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män.

   Genomförbarhet

   • Mål: Tydliga projektmål, som exempelvis innefattar demonstratorer eller bevis för att en lösning eller teknik fungerar.
   • Planering: Att budget, plan och angreppssätt för projektets genomförande är trovärdiga och relevanta i relation till projektets mål, exempelvis att personalkostnader och andra kostnader är skäliga.
   • Arbetspaket: Tydligt beskrivna arbetspaket.
   • Spridning av resultat: Tydlig beskrivning för hur projektresultaten ska spridas till andra aktörer.
   • Riskhantering: Hur väl projektteamet är medvetet om och hanterar risker.
   • Hållbarhetsperspektiv: Hur väl projektplanen integrerat relevanta hållbarhetsperspektiv sett till hela värdekedjan. Här avses Agenda 2030 med särskilt fokus på klimat och jämställdhet.

   Hur bedömer vi?

   Ansökan bedöms i konkurrens med övriga ansökningar som kommit in när utlysningen stänger den 23 november 2022 kl. 14:00. Bedömningen baseras på den elektroniska ansökan som lämnats in till Vinnova via Intressentportalen.

   Schematiskt ser beslutsprocessen ut på följande sätt:

   • Ansökan lämnas in via Vinnovas Intressentportal.
   • De ansökningar som uppfyller de formella kraven bedöms av särskilt utsedda bedömare från relevanta områden och branscher gentemot angivna bedömningskriterier. Bedömarna är förordnade av Vinnova och arbetar under sekretess och tystnadsplikt. Detta resulterar i en rekommendation om finansiering och i en ranking av ansökningarna.
   • Företrädare för det strategiska innovationsprogrammet PiiA ges möjlighet att lämna ett yttrande över bedömarnas rekommendation.
   • Vinnova fattar beslut om vilka projekt som ska finansieras.
   • Beslut meddelas till sökande och ledningen för det strategiska innovationsprogrammet PiiA informeras om utfallet.
  • Om våra beslut

   Hur mycket varje part i projektet beviljas i bidrag framgår av beslutet. Bidrag kommer beviljas med stöd av förordning (2015:208) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation och art. 25 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 (GBER) till industriell forskning eller genomförbarhetsstudier.

   Organisationer som bedriver icke-ekonomisk verksamhet kan beviljas bidrag som inte utgör statsstöd när de deltar i sin icke-ekonomiska verksamhet.

   Stödgrunden framgår av beslutet och styr även vilka kostnader som är stödberättigande.

   Vinnovas beslut om att bevilja eller avslå en ansökan kan inte överklagas.

   Villkor för beviljade bidrag

   För beviljade bidrag gäller våra allmänna villkor för bidrag. Villkoren innehåller bland annat regler om projektavtal, förutsättningar för utbetalning, uppföljning, rapportering och nyttiggörande av resultat.

   Våra regler och villkor för bidrag

   Vetenskaplig publicering ska ske med öppen tillgång i enlighet med Vinnovas anvisning.

   För alla som beviljas bidrag i den här utlysningen gäller även följande särskilda villkor då utlysningen sker inom ramen för strategiska innovationsprogram:

   • Projektet ska vara representerat av minst en projektpart vid de konferenser och andra aktiviteter som anordnas inom PiiA.
   • Vid information om projektet och vid varje offentliggörande av projektresultat ska det anges att arbetet utförts inom det strategiska innovationsprogrammet PiiA, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.
   • Samtidigt som projektet slutrapporterar till Vinnova ska en sammanfattning av projektresultaten även skickas till SIP-PiiA via e-post till info@sip-piia.se Sammanfattningen ska kunna spridas och publiceras fritt och får inte innehålla konfidentiella eller på annat sätt känsliga uppgifter.

   Kompletterande särskilda villkor kan beslutas för enskilda projekt.

   Om ni inte följer våra villkor kan ni bli återbetalningsskyldiga. Det gäller också om ni beviljats bidrag felaktigt eller med för högt belopp.

  • Fundera på ordningsföljden

   Börja varje avsnitt med det som är viktigast för din mottagare att veta: Vad behöver den veta först för att kunna ta till sig resten?

   En bra fråga att ställa sig är: Om läsaren inte läser hela vägen till slutet, vad får den inte missa? Svaret på den frågan ska stå först.

   Våga luft – gör många stycken

   En tanke – ett stycke. En kompakt text är svår att läsa och uppfattas som krånglig. Genom att göra nytt stycke efter 3–5 rader blir texten mer lättläst.

   Håll meningarna korta

   Långa meningar är svåra att läsa, särskilt för dyslektiker. En mening bör aldrig vara längre än 2 rader.

   Så får du kortare meningar:

   • Sätt punkt.
   • Ta bort onödiga ord: Radikalt innovativa nya produkter – innovativa produkter.
   • Gör om substantiv på -ing till verb: Bedriva utveckling – utveckla, bedriva forskning – forska, genomföra en utbildning – utbilda
   • Ta bort onödiga förlängningar av ord: Målsättning - mål, kostnadsbudget – budget, utvecklingsprocess – utveckling

   Var konkret

   Vaga ord, ord som kan betyda allt och ingenting, är lätta att missförstå och hamnar lätt i facket floskel. Ord som organisatorisk lösning öppnar upp för läsaren att själv välja vad man menar. Genom att använda mer konkreta, tydliga ord, minskar du risken för missförstånd och uppfattas som seriösare.

   Några exempel:

   Kontorsinfrastruktur – kontorslokal eller lokal och kontorsutrustning, beroende på vad man menar.

   Individrörlighet - möjlighet för personer att prova en annan bransch

   Tillämpningsorienterade lösningar - lösningen ska gå att tillämpa praktiskt

  • Vinnova utvecklar systeminnovation för en hållbar framtid

   Under 2021 var Vinnova med och finansierade ett projekt, Kick Start Hållbarhet, som koordinerades av IUC (Sverige Industriella Utvecklings Centra)

   Om IUC Sverige | IUC Sverige

   Projektets syfte och mål var att inspirera till grön omställning i 10–12 industriföretag med hjälp av exempel, expertis, metoder och systematik. Med avstamp i de 17 globala hållbarhetsmålen hjälpte Kick Start Hållbarhet till att bryta ner målen till företagsnära aktiviteter, begripliga och konkreta för det enskilda företaget. De deltagande företagen fick en process för att börja framtidsäkra verksamheterna och hjälp att identifiera de viktigaste drivkrafterna för hållbarhetsarbete.

   Kick Start Hållbarhet har varit positivt och utvärdering och intervjuer vittnar om att företagen fått ny kunskap och sett nya möjligheter till hållbar utveckling. Flera företag gjorde ambitiösa och konkreta planer under processen och tre månader efter har några projekt sjösatts.

   Material och länkar från detta projekt har samlats här som inspiration.

   KICKSTART HÅLLBARHET – KONKRET HÅLLBARHET FÖR INDUSTRIN (kickstarthallbarhet.se)

  • Datum
   Ändring
   20 jun 2022
   16 jun 2022
   Två tillagda rubriker Inspiration för en hållbar framtid Tidigare beviljade Projekt inom SIP PiiA
   15 jun 2022

  piia.pngpiia loggor.png

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni ansöka i vår e-tjänst. Ansökan innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallar för bilagor

  Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Lena Dalsmyr

  Administratör

  +46 8 473 31 61

  Peter Wallin

  SIP-PiiAs programchef

  +46 72 450 07 50

  Malin Rosqvist

  SIP-PiiAs programstrateg

  +46 70 235 22 32

  Jeannette Dypbukt

  utlysningsansvarig på Vinnova

  +46 8 473 32 52

  Vinnova Helpdesk

  Tekniska frågor

  +46 8 473 32 99

  Diarienummer 2022-01092

  Statistik för sidan