Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Key Digital Technologies JU - Europeiska samverkansprojekt inom elektroniska komponenter och system - Calls 2023

Key Digital Technologies JU är ett institutionaliserat partnerskapsprogram, ett Joint Undertaking, där finansieringen kommer från EU-kommissionen via Horisont Europa, finansierande myndigheter i deltagande länder samt deltagande organisationer. Inom Key Digital Technologies JU finansierar Vinnova projekt med aktörer längs hela värdekedjan inom elektroniska komponenter och system, både med mjuk- och hårdvarufokus för att bidra till hållbar digital omställning. Tillämpningsområden kan vara industriell produktion, fordonssektorn, energi och 5G/6G.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

För deltagande i internationella samverkansprojekt med inriktning på elektroniska komponenter och system.

Vem kan söka?

Svenska företag som uppfyller Vinnovas krav samt universitet och forskningsinstitut. Vinnova kräver deltagande från svenska företag motsvarande minst 60 procent av den svenska projektbudgeten.

Hur mycket kan ni söka?

Det svenska konsortiet kan söka max 1 500 000 EUR i stöd från Vinnova för ett projekt. EU-kommissionen kan stödja projekten med motsvarande belopp. Vinnovas budget för Calls 2023 är 49,8 miljoner kronor.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  KDT JU har olika utlysningar, RIA (Research and Innovation Action) och IA (Innovation Action) av bottom up-karaktär i linje med den gällande Strategiska Reasearch Agendan för ECS (Electronic Components and Systems).

  Det kommer också finnas CSA (coordination and support actions) utlysningar och utlysningar med specifika fokusområden (Focus topics) och dedikerad budget.

  Så går det till

  Ansökningsprocessen sker i flera steg enligt beskrivningen nedan. Projektförslagens innehåll utvärderas av internationella experter och parallellt utvärderar Vinnova de deltagande svenska organisationerna gentemot Vinnovas nationella regler. 

  1. Först skickar hela det internationella konsortiet in en projektskiss, en så kallad Project Outline (PO), till Key Digital Technologies JU.
  2. De projektskisser som bedöms ha störst potential och högst kvalitet får möjlighet att skicka in en fullständig ansökan, en så kallad Full Project Proposal (FPP). I samband med att Key Digital Technologies JU skickar ut information om vilka projektförslag som får möjlighet att skicka in fullständig ansökan ges även återkopplingar på hur ansökan kan förbättras.
  3. Det internationella konsortiet skickar in en fullständig ansökan till Key Digital Technologies JU. Ansökan bedöms av internationella experter. Tillsammans med den fullständig ansökan ska även alla svenska parter skicka in en gemensam så kallad National Part med en beskrivning av det svenska konsortiets bidrag till projektet, målsättningar och hur det kan bidra till hållbar tillväxt i Sverige. Mallen för National Part kommer att publiceras på denna webbsida.
  4. I samband med den internationella utvärderingen av den fullständiga ansökan genomför Vinnova även en granskning av det svenska konsortiet med avseende på de nationella reglerna. Uppfylls inte det kan enskild projektdeltagare eller samtliga svenska deltagare nekas finansiering från Vinnova.
  5. Därefter görs en rankning av projekten utifrån den tekniska utvärderingen och deltagande länders prioriteringar. Baserat på denna rankning tas sedan beslut inom Key Digital Technologies JU där Vinnova ingår i Public Authorities Board om vilka projekt som ska få finansiering.
  6. Det svenska konsortiet som ingår i en projektansökan som väljs ut för finansiering inom Key Digital Technologies JU ska skicka in till Vinnova en gemensam ansökan med nationell projektbeskrivning enligt separat anvisning.

  Nationella regler

  • För företag som deltagare gäller följande vid inskickande av ansökan till KDT JU:
  • Företag ska vara ett aktiebolag registrerat i Sverige.
  • Företag ska ha driftställe i Sverige.
  • Aktiviteter i projektet måste genomföras i den svenska verksamheten och projektkostnader ska vara hänförliga till driftställets verksamhet.
  • Företag måste vara registrerat för arbetsgivaravgifter.
  • Företag ska ha minst två registrerade årsredovisningar hos Bolagsverket.
  • Den senaste registrerade årsredovisningen ska ha nettoförsäljning eller eget kapital som motsvarar hälften av sökbart belopp hos KDT JU och Vinnova.
  • Företag ska ha minst en miljon kronor i nettoomsättning enligt senaste årsredovisningen. I nettoomsättning räknas inte offentliga bidrag från exempelvis Vinnova eller EU.
  • Företag ska ha minst tre heltidsanställda.

  För Key Digital Technologies JU gäller att kostnader i budget samt rapportering till Vinnova ska harmoniseras med finansieringsregler för Horisont Europa. Det innebär att Vinnova och Key Digital Technologies JU förväntar sig att samma nivå på kostnadsbudget samt nivå vid rapportering för respektive svensk projektdeltagare. Det innebär bland annat att det är Horisont Europas regler som gäller för beräkning av indirekta kostnader (overhead) i nationell budget och vid rapportering till Vinnova.

  Observera Vinnovas nationella regler och särskilda villkor för deltagande i KDT JU (länkar nedan), i övrigt gäller det Vinnovas allmänna villkor för bidrag.

  Finansiering

  Maximalt bidrag från Vinnova till ett projekt är motsvarande 1 500 000 €. EU-kommissionen finansierar på motsvarande nivå.

  Maximalt bidrag från Vinnova till enskilt stort företag, universitet/högskola och forskningsinstitut är motsvarande 730 000 €.

  Maximalt bidrag från Vinnova till små- och medelstora företag är motsvarande 450 000 €.

  Nedanstående bidragsnivåer gäller för bidraget från Vinnova:

  • Projektkoordinator: Universitet, högskolor och forskningsinstitut: 65%
  • Projektkoordinator: Stora företag
   • RIA - Research and Innovation Action 40%
   • IA - Innovation Action och Focus topics 35%
  • Universitet, högskolor och forskningsinstitut 50%
  • Små och medelstora företag
   • RIA - Research and Innovation Action 35%
   • IA - Innovation Action och Focus topics 30%
  • Stora företag
   • RIA - Research and Innovation Action 25%
   • IA - Innovation Action och Focus topics 20%

  Information om bidragsnivåer för bidrag från EU-kommissionen finns i KDT JU Work Program 2023 och på KDT JU:s hemsidan för Calls 2023, se länkarna nedan.

  Ytterligare finansiering

  För att uppmuntra fler svenska företag och organisationer att vara internationell koordinator i Key Digital Technologies JU går det att söka stöd från Vinnova. Det är möjligt att söka upp till 500 000 kronor i bidrag för att vara koordinator under arbetet med den internationella ansökan för Calls 2023. Ansökan ska ha minst 3 svenska projektparter varav minst ett företag och maximalt 80% av stödberättigade kostnader kan finansieras.

  För information om ansökningsprocessen kontakta utlysningsansvariga Adela Saavedra Granholm och Lars Gustafsson. Se kontaktuppgifter längre ner på sidan.

  Ladda ner mallar för bilagor

  Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Adela Granholm

  Insatsansvarig

  + 46 8 473 31 50

  Lars Gustafsson

  Handläggare

  + 46 8 473 32 12

  Diarienummer 2023-00175

  Statistik för sidan