Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Key Digital Technologies: Europeiska samverkansprojekt inom elektroniska komponenter och system

Key Digital Technologies JU (KDT JU) är ett så kallat institutionaliserat partnerskapsprogram, ett Joint Undertaking, där finansieringen kommer från EU-kommissionen via Horisont Europa, finansierande myndigheter i deltagande länder samt deltagande organisationer.

Inom Key Digital Technologies JU finansierar Vinnova projekt med aktörer längs hela värdekedjan inom elektroniska komponenter och system, både med mjuk- och hårdvarufokus för att bidra till hållbar digital omställning. Tillämpningsområden kan komma från produktionsområdet, fordonssektorn, energi och 5G/6G.

Varje år har KDT JU en större utlysning per år som har karaktär av RIA (Research and Innovation Action) och IA (Innovation Action). Det som skiljer RIA och IA är i huvudsak hur nära implementering projekten ligger. En del år öppnas även utlysningar med ett speciellt fokusområde.

Programmet är i linje med EU:s digitala strategier och Gröna Given.

JU KDT - bild.png

Källa: SRIA 2021- Strategic Research and Innovation Agenda 2021 Electronic Components and systems

Projekten som finansieras är stora europeiska samverkansprojekt och har ett brett industriellt deltagande. De syftar till att utveckla produkter och tjänster, lösa en industriell utmaning eller ta fram nya standarder eller standardiseringsprocesser och bidra till hållbar digital omställning. Inriktning för respektive utlysning framgår från KDT JU Work Programme samt när utlysningen är öppnad också på Horisont Europas portal för finansiering av projekt.

Vem kan delta?

KDT JU vänder sig till företag med egen forskning och utveckling, forskningsinstitut, universitet och högskolor.

För att få finansiering ska resultaten vara relevanta för svenskt näringslivs konkurrenskraft och hållbar digital omställning. Förväntade resultat av projekten är exempelvis prototyper och demonstratorer av intresse för potentiella kunder på en internationell marknad.

De totala stödberättigande nationella kostnaderna för deltagande svenska företag måste uppgå till minst 50% av de aggregerade stödberättigande nationella kostnaderna för alla svenska deltagare i projektsamarbetet.

Programmets budget

EU-kommissionen har i programbudget 1800 000 000 € och varje årlig utlysning har cirka 200 000 000 € i budget. Deltagande länders ska sträva efter att bidra med lika mycket budget per utlysning.

Vinnova har en årlig budget för utlysningar inom KDT JU som varierar mellan åren. EU-kommissionen bidrar med ungefär lika mycket budget för svenskt deltagande. De utlysningar som Vinnova deltar i framgår från arbetsprogrammet (Work Programme) för KDT JU. EU-kommissionens finansiering av olika kategorier av projektdeltagare i varje utlysning framgår i arbetsprogrammet.

Tidigare ansökningstillfällen

KDT-JU: Europeisk samverkan inom elektroniska komponenter
Stängde 3 maj 2023

För projekt i hela värdekedjan inom elektroniska komponenter och system för att bidra till hållbar digital omställning.

KDT-JU: Europeisk samverkan inom elektroniska komponenter
Stängde 21 september 2022

För projekt i hela värdekedjan inom elektroniska komponenter och system för att bidra till hållbar digital omställning

KDT-JU: Europeisk samverkan inom elektroniska komponenter
Stängde 27 april 2022

Key Digital Technologies finansierar samarbetsprojekt inom EU som bidrar till hållbar digital omställning.

Länkar

Frågor?

Adela Saavedra Granholm

Handläggare

+46 8 473 31 50

Senast uppdaterad 20 november 2023

Diarienummer 2021-04594

Statistik för sidan