Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovativa Impact Startups höst 2022

I det här erbjudandet vill vi stödja bolag som inte bara jobbar med hållbarhet på ett ansvarsfullt sätt utan där hela affärsidén är att bidra till att lösa en global samhällsutmaning. Är ni ett nystartat innovativt aktiebolag vars affärserbjudande syftar till att skapa mätbara positiva effekter på någon av de globala samhällsutmaningarna? Är er affärsmodell även skalbar, kan erbjudandet Innovativa Impact Startups vara något för er.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Ta fram prototyper, utveckla affärsmodellen och hållbarhetsstrategier, verifiera kundnytta och betalningsvilja, bygga kundrelationer, utveckla partnerskap samt skapa strategier för att skydda företagets nya lösning.

Vem kan söka?

Små, nystartade aktiebolag som är yngre än fem år, har en årsomsättning lägre än två miljoner kronor och inte har delat ut vinst. Bolagets affärsidé är att bidra till att lösa en global samhällsutmaning.

Hur mycket kan ni söka?

I denna utlysning kan ni söka max 300 000 kronor.

Viktiga datum

 • Beskrivning av erbjudandet

  • Erbjudandet Innovativa Impact Startups riktar sig till aktiebolag

   • som är yngre än 5 år,
   • vars affärsidé är att bidra till att lösa en global samhällsutmaning,
   • som har som mål att bli långsiktigt lönsamma på en internationell marknad
   • och som vill validera lösningen och företagets affärsidé.
  • Aktiviteter det går att söka finansiering för

   Ni kan exempelvis söka finansiering för att

   • utveckla och validera affären
   • verifiera kundnytta och betalningsvilja
   • bygga kundrelationer
   • utveckla partnerskap
   • utveckla prototyper, demos, proof-of-concepts, betaversioner, MVP och liknande
   • utveckla strategier för immateriella tillgångar
   • utveckla hållbarhetsstrategier

   Stödberättigande kostnader

   Vår finansiering sker genom bidrag. Bidrag till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd.

   Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom bidrag.

   Statligt stöd till ekonomisk verksamhet (företag)

   Regler för vilka kostnader som är stödberättigande

   Förutsättningar för att en kostnad ska vara stödberättigande är att den

   • är faktisk, ska kunna styrkas och bokföras
   • har uppkommit hos det sökande företaget
   • har uppkommit under projekttiden och enbart för genomförande av projektet
   • är skälig och har upphandlats på marknadsmässiga villkor
   • är fastställd i enlighet med företagets vanliga redovisningsprinciper och god redovisningssed
   • följer det sökande företagets interna policys och riktlinjer, särskilt med avseende på miljö- och klimatpåverkan.

   Följande kostnadsslag får bidraget användas till:

   • Lön till anställda

   I Innovativa Impact Startups har ni rätt att ta ut en ”skälig lön” för Vinnovas bidrag. Den teoretiska maximala timlönen som det går att få finansiering för är 800 kr/timme (det motsvarar en bruttomånadslön på 134 400 kr). Vi bedömer hur väl lönenivån i ansökan motiverats, inte själva lönenivån. Det beror på bransch, konkurrenssituation, tillgång till specialkompetens och liknande.

   Lönekostnaden ska innehålla bruttolön och faktiska lönebikostnader, exempelvis sociala avgifter, obligatoriska pensionsavsättningar, obligatoriska försäkringar och avgifter, samt semesterersättning. Skattepliktiga förmåner ska inte räknas in.

   • Kostnader för att köpa licenser, forskningstjänster, patent och konsulttjänster som uteslutande används för projektet

   För att kostnaderna ska vara stödberättigande krävs att de köpts eller licensierats från externa aktörer på marknadsmässiga villkor, samt att aktivitet och omfattning framgår av projektbeskrivningen.

   • Inköp av instrument och utrustning som är relevant för projektet

   Bidraget får endast användas till värdeminskningen på inventarierna under projekttiden, enligt gängse principer för avskrivning.

   • Övriga direkta kostnader som uppkommit som direkt följd av projektet

   Det kan vara kostnader för resor, förbrukningsmateriel, förrådsartiklar och liknande kopplade till projektet.

   • Indirekta kostnader

   Indirekta kostnader (eller overheadkostnader) får utgöra högst 30% av företagets personalkostnader inom projektet. Alla indirekta kostnader inom projektet måste kunna revideras och redovisas detaljerat om Vinnova begär det.

   En indirekt kostnad är en kostnad som inte direkt kan kopplas till en bestämd kostnadsbärare, men som är nödvändig för projektets genomförande. Exempel på sådana kan vara kostnader för ordinarie verksamhetslokaler, städning eller kostnader för företagets ekonomiavdelning.

   Observera att skattekostnader som moms inte är stödberättigande (Vinnova finansierar inte skattekostnader).

   Patentavgifter till PRV är inte heller stödberättigande.

   För mer information om vilka kostnader som vi kan finansiera, se Vinnovas guide till stödberättigade kostnader.

  • Vinnova kan lämna bidrag upp till 100 procent av de stödberättigade kostnaderna i enlighet med Artikel 22 (sidan 52) i EU-kommissionens förordning nr 651/2014 om allmänna gruppundantag (”GBER”) dock maximalt 300 000 kronor (se även avsnittet ”Beslut och villkor”).

  • För att en ansökan ska kunna bedömas och beviljas bidrag i Innovativa Impact Startups måste sökande företag uppfylla samtliga nedanstående formella krav.

   Kraven måste vara uppfyllda vid sista ansökningsdag den 23 augusti 2022.

   • Sökande företag måste vara ett svenskt registrerat aktiebolag som bedriver verksamhet i Sverige.

   Utländska aktiebolag som har en svensk filial är berättigat att söka om filialen har ett svenskt organisationsnummer och om projektet drivs av den svenska filialen.

   • Sökande företag måste vara yngre än fem år vid Vinnovas beslut 22 november 2022 (vara registrerat hos Bolagsverket tidigast 22 november 2017).

   Är företaget ett nyförvärvat lagerbolag beräknas åldern på företaget från när lagerbolaget registrerades hos Bolagsverket.

   • Sökande företag får tillsammans med eventuella partner- och anknutna företag inte ha fler än 49 anställda.
   • Sökande företag måste tillsammans med eventuella partner- och anknutna företag ha en nettoomsättning eller balansomslutning lägre än 2 miljoner kronor i det senaste bokslutet för räkenskapsåret 2021.

   Om företaget aldrig upprättat ett bokslut får balansomsättning och balansomslutning, får ni uppskatta nettoomsättningen och balansomslutningen för räkenskapsåret 2021. Observera att denna uppskattning också ska inkludera eventuella partner- och anknutna företag.

   • Sökande företag får inte vara börsnoterat.
   • Sökande företag får inte ha delat ut vinst.
   • Sökande företag får inte ha tagit över ett annat företags verksamhet.
   • Sökande företag får inte ha bildats genom en företagskoncentration (om inte samtliga företag som koncentrerades var yngre än 5 år.)
   • Sökande företag får skicka in maximalt en (1) ansökan i utlysningen.
   • Sökande företag får inte ha något annat pågående projekt eller ansökan för beredning inom programmet Innovativa Startups eller Innovationsprojekt i företag.
   • Sökande företag har inte beviljats medel tidigare i utlysningen Innovativa Startups.
   • Projektledaren för projektet måste vara anställd i eller firmatecknare för sökande företag under projekttiden.
   • Ansökan innehåller tillräcklig mycket information för att kunna bedömas.

   De formella kraven bygger på EU:s definition av små och medelstora företag och Artikel 22 (sid 52) i EU-kommissionens förordning nr 651/2014 om allmänna gruppundantag (”GBER”) Vinnovas krav på omsättning och balansomslutning är snävare för att vi i denna utlysning ska nå vår avsedda målgrupp.

  • Vad bedömer vi?

   I Innovativa Impact Startups gäller nedanstående bedömningskriterier.

   Alla ansökningar som uppfyller de formella kraven granskas och betygssätts efter hur övertygande och trovärdigt sökande har:

   Relevans

   • skrivit en ansökan som uppfyller utlysningens syfte. Ansökan ska på ett tydligt sätt visa på vilket sätt bolagets affärsidé och lösning kan bidra till att lösa en samhällsutmaning (se avsnittet “Vad vill vi åstadkomma med finansieringen?”)

   Potential - behov, målgrupp och efterfrågan

   • beskrivit på vilket sätt affärsidén och lösningen möter ett behov eller en efterfrågan som är kopplat till en samhällsutmaning
   • beskrivit vem som har nytta av lösningen
   • beskrivit vem som ska betala för lösningen
   • beskrivit vilka positiva samhällseffekter som skapas av affärsidén och lösningen, hur lösningens eventuella negativa hållbarhetseffekter kan minimeras, och på vilket sätt effekterna ska mätas
   • beskrivit vilka andra aktörer, verksamheter och/eller regelverk som är strategiskt relevanta för att lösningen ska kunna få genomslag och bidra till systemförändring
   • uppskattat storleken på marknaden

   Lösning

   • beskrivit en realistisk lösning på ett verkligt problem

   Kundnytta

   • beskrivit hur affärsidén och lösningen är nyskapande eller avsevärt bättre än befintliga affärsidéer och lösningar
   • beskrivit och kvantifierat fördelarna med lösningen och hur den underlättar för kunden, brukaren eller användaren
   • beskrivit på vilket sätt lösningen bidrar till att öka kundens möjligheter att bidra till en positiv samhällseffekt

   Affärsstrategi

   • beskrivit affärsidén och affärsmålen
   • beskrivit en idé om försäljningsstrategi och potentiell betallösning
   • beskrivit konkurrenssituationen och en strategi för att skydda lösningen mot befintliga och framtida konkurrenter
   • beskrivit en strategi för internationalisering
   • beskrivit vilka aktörer/samarbetspartners som är avgörande att ha med för att lyckas med att angripa utmaningen och kunna skala upp innovationen

   Team

   • motiverat att företaget har tillgång till de kompetenser, erfarenheter, nätverk och kontakter som krävs för att nå målen med projektet
   • motiverat att teamet har ett engagemang i form av rimlig arbetstid för de personer som krävs för att genomföra projektet
   • beskrivit en jämställdhetsstrategi för företaget och teamet

   Genomförande

   • motiverat att Vinnovas finansiering har en avgörande roll för projektets genomförande
   • beskrivit hur företaget når och engagerar kunder, användare, finansiärer och samarbetsparter i arbetet
   • motiverat att budget, plan och angreppssätt för projektet är rimliga och relevanta i relation till projektets mål och utlysningens syfte
   • beskrivit hur projektet genomförs på ett hållbart och jämställt sätt

   Hur bedömer vi?

   Alla ansökningar som uppfyller samtliga formella krav, bedöms i konkurrens med varandra. Utlysningen Innovativa Impact Startups liknar en tävling där de ansökningar som bedöms bäst uppfylla våra kriterier beviljas medel, så långt vår budget räcker.

   Varje ansökan bedöms och betygssätts av minst tre särskilt utsedda bedömare som är experter inom det ämnesområde som är relevant för ansökan. Vinnovas bedömare kommer från både akademi, offentlig sektor, frivilligorganisationer och privat sektor.

   Alla bedömare förordnas av Vinnova med en erinran om tystnadsplikt under straffansvar enligt 2 kap. 1 § st. 2 p. i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Alla bedömare är också skyldiga att i förväg till Vinnova anmäla om det finns risk för jäv i någon form i enskilda ansökningar.

   Vinnovas formella beslut baseras på bedömarnas betyg och utlåtanden.

   Vi tar inte emot kompletteringar av ansökningar i efterhand, om vi inte själva efterfrågat dessa.

   Vi tar en kreditupplysning på företag som är aktuella för finansiering, inklusive eventuella partner- och anknutna företag.

   Vid bedömningen av ansökningarna prioriterar vi de projekt som bedöms ha störst potential att skapa tillväxt och samhällsnytta i Sverige.

   Vinnova avser att finansiera en diversifierad portfölj med en balans av aktörer, områden och projektinriktningar, gärna på olika platser i landet.

  • Om våra beslut

   Vinnovas bestämmelser om statligt stöd finns i 7 § i regeringens förordning (2015:208) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation

   Bidrag i denna utlysning kommer att beviljas med stöd av Artikel 22 (sid 52) i EU-kommissionens förordning nr 651/2014 om allmänna gruppundantag (”GBER”).

   Bidrag kan även komma att beviljas med stödgrunden ”Stöd av mindre betydelse” även kallat ”de minimis-stöd”, enligt EU-kommissionens förordning nr 1407/2013. Sökande företag ska i så fall skicka in ett intyg med en redogörelse för hur mycket stöd av denna typ som de har mottagit under de senaste tre åren.

   https://www.vinnova.se/globalassets/huvudsajt/sok-finansiering/gora-ansokan/dokument/intyg-om-stod-av-mindre-betydelse-juli--19.docx

   Stödgrunden framgår av beslutet och styr även vilka kostnader som är stödberättigande.

   Vårt beslut om att bevilja eller avslå en ansökan kan inte överklagas.

   Villkor för beviljade bidrag

   För beviljade bidrag gäller våra allmänna villkor för bidrag. Villkoren innehåller bland annat regler om projektavtal, förutsättningar för utbetalning, uppföljning, rapportering och nyttiggörande av resultat.

   Våra regler och villkor för bidrag

   Kompletterande särskilda villkor kan beslutas för enskilda projekt.

   Om ni inte följer våra villkor kan ni bli återbetalningsskyldiga. Det gäller också om ni beviljats bidrag felaktigt eller med för högt belopp.

  • Vinnova har i uppdrag av regeringen att främja hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation. Vårt arbete utgår från de mål för hållbar utveckling som FN antagit i Agenda 2030

   Syftet med utlysningen Innovativa Impact Startups är följande:
   Vi vill ge nystartade företag som har utvecklat lösningar på de globala samhällsutmaningarna möjlighet att söka bidrag i tidiga utvecklingsfaser där annan finansiering är svår att få, på grund av de risker som råder kring bolagets affär.

  • Ett impactbolag är ett bolag vars hela affärsidé syftar till att på ett mätbart sätt lösa ett eller flera prioriterade problem för människor, miljö och samhälle.

   Effekterna ska uppstå med avsikt och ha en betydande och varaktig omfattning. Impactbolagens fokus och själva grundidé att ta fram innovationer som skapar positiva samhällseffekter, samtidigt som de kan tjäna pengar på innovationen.

   Företaget grundidé ska vara att ta fram produkter eller tjänster som skapar positiva samhällseffekter.

   Impact = hela affärsidén är att bidra till att lösa en global samhällsutmaning

   Hållbarhet = företaget jobbar systematiskt och långsiktigt på ett ansvarsfullt sätt

  • Vem kan söka?

   Aktiebolag som är yngre än 5 år vid Vinnovas beslutsdatum.

   Bolaget ska vara registrerat hos Bolagsverket tidigast 22 november 2017 och senast 23 augusti 2022.

   Jag behöver hjälp med att starta ett aktiebolag.

   www.verksamt.se finns information om hur man startar ett aktiebolag.

   Kan jag komma och berätta om vårt projekt?

   Vinnova har tyvärr inte möjlighet att ge personlig rådgivning om enskilda projekt.

   Rådgivning ges av andra myndigheter och organisationer, exempelvis Almi eller någon inkubatorverksamhet, eller innovationskontoren vid universiteten.

   Kan jag söka i flera utlysningar samtidigt?

   Vi tillåter inte företag att få finansiering för olika projekt i samma utlysning.

   Vi tillåter inte företag att få finansiering för samma projekt i olika utlysningar från Vinnova eller från andra offentliga finansiärer.

   Det finns inga formella hinder att söka för olika projekt i olika utlysningar samtidigt. Vid granskningen av ansökan bedöms motiveringen för att företaget har kapacitet att driva två projekt parallellt.

   Kan jag söka med ett dotterbolag?

   Dotterbolag får söka, men kravet på maximalt antal anställda och nettoomsättning/balansomslutning gäller moderföretag tillsammans med dotterföretag, beräknat utifrån antal ägandeprocent i respektive bolag.

   I guiden till EU:s SMF-definition finns exempel på olika ägarförhållanden och hjälp att beräkna uppgifterna, från sidan 12 och framåt: https://www.vinnova.se/globalassets/huvudsajt/sok-finansiering/regler-och-villkor/dokument/eu-definition-smf.pdf

   Vi bedömer motiven för att genomföra projektet i ett dotterbolag. Vinnovas mål är inte att starta nya företag, utan att ge nystartade företag med högriskprojekt möjlighet att ta de första utvecklingsstegen.

   Kan jag söka om bolaget är registrerat utomlands?

   Företag som har en filial, driftsställe eller ett avdelningskontor med självständig förvaltning i Sverige får söka bidrag, om företaget har ett svenskt organisationsnummer.

   Observera att samma formella krav gäller för det utländska bolaget.

   Sökanden ska bifoga motsvarande registreringsbevis för utländska företag i ansökan.

  • Datum
   Ändring
   17 jun 2022
   Korrigering av efterfrågade siffror gällande räkenskapsår, där 2022 har tagits bort.
   15 jun 2022

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor om utlysningens innehåll, utformning eller formella krav, mejla startups@vinnova.se. Vi besvarar alla mejl så snart vi kan.

  Observera att Vinnova Helpdesk endast besvarar frågor om tekniska problem i Intressentportalen.

  Team Startups

  Vinnova Helpdesk

  Tekniska frågor

  +46 8 473 32 99

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2021-02358

  Statistik för sidan