Utgiven
2010-november
Språk
Svenska
Serienummer
VR 2010:21
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-86517-27-4
ISSN
1650-3104
Antal sidor
42
Författare
Karin Hovlin & Caroline Andersson - Governo AB
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
Ämne
Informations- och kommunikationsteknik, Tjänster

Under 2004-2006 genomförde Vinnova två utlysningar inom ett område som då var relativt nytt och outforskat: e-förvaltning. Utlysningarna Innovativ utveckling av gränsöverskridande offentliga e-tjänster genomfördes 2004 och Gränsöverskridande offentliga tjänster för företag 2005. Avsikten var att stimulera behovsmotiverad forskning och utveckling där nära samverkan mellan offentlig förvaltning, universitet/högskolor och företag skulle leda till att nya och gränsöverskridande, innovativa offentliga e-tjänster utvecklades. Inom ramen för dessa utlysningar finansierades 12 projekt till en sammanlagd summa av 41 miljoner kronor. Projektens medfinansiering uppgick till ca 60 miljoner kronor. Projekten avslutades under 2008.

Projekten kan betraktas som pionjärer såväl inom ämnesområdet i sig, som när det gäller samverkan mellan offentlig sektor, forskning och företag. Dessutom har projektens samverkan i de flesta fall syftat till att utveckla och effektivisera de interna processerna hos den medverkande parten från offentlig sektor. Detta har gjort arbetet komplext i många dimensioner. Flera av projektens e-tjänster driftas idag skarpt och vidareutvecklas kontinuerligt.

Verksamhetsutveckling med stöd av IT är alltjämt en central fråga i såväl offentliga som privata organisationer. Vinnova vill med denna rapport sprida erfarenheter från genomförda projekt och hoppas inspirera till nya djärva ideéer och samverkansformer för tjänsteutveckling.

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (263 kB)