Utgiven
2011-november
Språk
Svenska
Serienummer
VR 2011:12
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-86517-50-2
ISSN
1650-3104
Antal sidor
92
Författare
Karin Hovlin, Sofie Arvidsson, Mikael Hjorth & Anders Ljung - Governo AB
Pris
216 kr
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2011-01895
Ämne
Tjänster

Tjänsters betydelse för ekonomisk tillväxt ökar och uppgår idag till ca 70 procent av BNP. Potentialen i tjänstebaserad innovation är stor och transformerar såväl privata som offentliga verksamheter. I regleringsbrevet för 2011 fick Vinnova i uppdrag att analysera behoven av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer i näringsliv och offentlig verksamhet. Denna rapport är ett av underlagen för arbetet med uppdraget.