Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Sveriges förutsättningar i den digitala strukturomvandlingen

Analysbilaga till rapporten Kraftsamling för ett hållbart digitaliserat Sverige

Bokomslag Sveriges förutsättningar i den digitala strukturomvandlingen
Utgiven
2021-maj
Serienummer
VR 2021:06
Utgivare
Vinnova – Sveriges innovationsmyndighet
Författare
Vinnova, Post- och telestyrelsen, Vetenskapsrådet Myndigheten för digital förvaltning
ISBN
ISBN: 978-91-985899-1-7
ISSN
1650-3104
Antal sidor
131

Denna rapport är en analysbilaga till rapporteringen av regeringsuppdraget till Vinnova, DIGG, PTS och VR att gemensamt föreslå ut­form­ning av ett strategiskt program för att möta och leda i den digitala strukturom­vand­lingen.

Inom ramen för uppdraget har en omvärldsanalys av digitaliseringens inter­nationella ut­veck­ling genomförts med fokus på andra länders politik och insatser i den di­gi­tala strukturomvandlingen. Därutöver har en sammanfattande analys av utvecklingen i Sverige gjorts i huvudsak baserat på tidigare genomförda analyser.

Den digitala strukturomvandling som vi befinner oss i påverkar hela samhället i grunden i allt komplexare sambandsmönster mellan olika faktorer och aktörer. Utvecklingen är genuint glo­bal och gränsöverskridande. Takten i de förändringsprocesser som driver denna utveckling är mycket hög och i viktiga avseenden accelererande.

Analysen visar att stora digitala kraftsamlingar för värdeskapande, för grön omställning och för social hållbarhet görs i många andra länder. I analysen dras slutsatsen att Sverige bör göra motsvarande digitala kraftsamlingar som i andra länder. Viktiga prioriteringsområden i det sammanhanget bör vara:

  • Digitala nyckelteknologier – tillämpningar, kompetens, ekosystem
  • Digitala systemlösningar för grön omställning och social hållbarhet
  • Digital kompetens, digital mognad och livslångt lärande
  • Digitala infrastrukturer, data, datainfrastrukturer och datadelning
  • EU-kraftsamlingar – för internationell policy och utvecklingskraft

Dessutom behöver Sveriges för­måga till målmedvetna och långsiktiga prioriteringar för digital kraftsamling och koordinering mellan myndigheter stärkas. Denna behöver utvecklas och drivas i nära samverkan med näringsliv, offentlig verksamhet och civilsamhälle.

Tiden för upp­dra­get har varit mycket knapp. Den analys som redovisas i denna rapport måste där­för betraktas som preliminär. Fortsatt och fördjupad analys kommer att vara av stor betydelse för att Sverige framgångsrikt ska kunna möta och leda i den digitala struktur­om­vandlingen.

Analysarbetet har bedrivits i samverkan mellan ett stort antal medarbetare på de olika myndigheterna och med medarbetare på andra myndigheter i Sverige och i andra länder. Analysen baseras även på värdefullt underlag från företag och andra organisationer i Sverige och ett stort antal internationella organisationer.

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan